В последните години в период на ниски лихви, когато депозитите не успяват да донесат на вложителите достатъчно лихвен доход, инвеститорите все по-често се замислят за алтернативни форми на спестяване. Конкорд Асет Мениджмънт създаде за своите клиенти продукт за регулярно инвестиране на равни по размер суми всеки месец. Продуктът “ОтЛИЧЕН Финансов План” (ОФП) представлява индивидуална схема за инвестиране в три от договорните фондове на дружеството, които имат различен рисков профил: балансиран, високорисков и нискорисков. Клиентът може да направи инвестиция само в един или във всички фондове. Продуктът е подходящ за физически лица, корпоративни и институционални клиенти. В САЩ и Западна Европа подобни схеми за инвестиране са много популярни, защото дават възможност на инвеститорите да акумулират средства с малки по размер вноски, като избягват избирането на точен момент за инвестиция. Същевременно дяловете на фондовете се отличават с висока степен на ликвидност, защото могат да бъдат предявени за обратно изкупуване частично или изцяло по всяко време.

За улеснение, на тези които се интересуват сме подготвили интерактивно обучение за ОтЛИЧЕН Финансов План и обучение за взаимните фондове като инвестиционен инструмент. Допълнителна информация може да намерите и в нашият видео канал КАК ДА ИНВЕСТИРАШ.

Сред основните предимства на ОтЛИЧЕН Финансов План се открояват:

  • Лесна инвестиционна схема – възможност за плащане на месечните вноски онлайн посредством системата e-Pay, без такси за записване и обратно изкупуване – това е уникален по рода си продукт, който не задължава инвеститорите да поддържат сметка в точно определена банка.
  • Увеличаване на ефективността на инвестицията – при стриктно изпълнение на ОФП, всеки инвеститор придобива дялове от избрания от него фонд на равен интервал от време и за еднаква сума. При изпълнение на тези условия, когато цената на дяловете е висока, инвеститорът придобива по-малък брой дялове, а когато е ниска – по-голям брой дялове. В дългосрочен план той притежава повече дялове, придобити на по-ниска цена и по-малко дялове, придобити на по-висока цена, т.е. среднопретеглената цена на инвестицията му е по-ниска. По този начин се елиминира риска от субективен избор на момент за инвестиране в дългосрочен план.
  • Доходът, реализиран от инвестицията, не се облага с данъци.
  • Ефект на сложната лихва – всяка печалба от инвестираните през предходните периоди суми, също се реинвестира и така се получава непрекъснат растеж.
  • Гъвкавост – възможност инвеститорът да намалява или увеличава вноската и/ или да променя, датата, на която се правят вноските, в зависимост от приоритетите си.

Когато прави своя ОтЛИЧЕН Финансов План, клиентът избира:

  • сума (минималната вноска е в размер на 50.00 лева);
  • фонд;
  • дата от месеца за превод на сумата по ОФП;
  • посочва номер на банкова карта/сметка. Клиентът може да използва единствено банкови карти/сметки, по които той самият е титуляр и за които е уведомил Управляващото дружество, че ще използва за заплащане на вноските при ОФП;
  • избира бутона „абонамент“, за да стане периодична услугата.

С цел да бъде поощрена спестовността на клиентите, при ползване на продукта ОФП, те не заплащат такса за емитиране при ежемесечните периодични вноски, както и такса за обратно изкупуване на записаните при ОФП дялове в избраните фондове. Единственият разход при покупка (записване) на дялове при ОФП, е таксата при превод на сумата чрез e-Pay, както следва:

– за суми до 200 лв. вкл. – 0,48 лв. с включен ДДС;

– за суми над 200 лв. – 0,96 лв. с включен ДДС.

Сключването на Договор-поръчка за закупуване на дялове посредством продукта ОФП се осъществява по два начина – присъствено в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ и чрез платформата „Concord Online“ – https://online.concord-am.bg.