Взаимните фондове представляват средства, привлечени от много на брой инвеститори, които биват инвестирани в един общ портфейл от финансови инструменти. При взаимните фондове средствата на инвеститорите се обединяват в едно цяло, с цел закупуване акции, облигации, инструменти на паричния пазар и др. Всеки инвеститор придобива от фонда дял, съответстващ на инвестираната от него сума.

Чрез инвестиция във взаимен фонд, инвеститорът може да получи експозиция към финансовите пазари дори с малка сума пари, която би била недостатъчна за структуриране на индивидуален портфейл. Той придобива част от предварително структурирания и добре диверсифициран портфейл на фонда. Таксите и разходите са по-ниски в сравнение с индивидуални инвестиции.

Сумата от всички ценни книжа, парични средства, вземания и т.н., които притежава един взаимен фонд, се нарича активи на взаимния фонд. Взаимният фонд има и задължения, които са свързани със заплащане на такси за управление, банка депозитар, регулаторни такси и др. Разликата между активите и пасивите на фонда, се нарича нетна стойност на активите. Когато нетната стойност на активите на фонда се раздели на броя издадени дялове, се получава нетната стойност на активите на дял, която е цената на един дял от фонда.

Когато инвеститорите закупуват един дял от фонда, те заплащат емисионна стойност на дял, която представлява нетната стойност на дял, увеличена с разходите за емитиране, ако са предвидени такива. При обратно изкупуване фондът изплаща дяловете на инвеститорите си по цена на обратно изкупуване, която представлява нетната стойност на активите на дял, намалена с разходите за обратно изкупуване.

Портфейлите на взаимните фондове се управляват от професионални портфолио мениджъри, които притежават нужния финансов опит, за да извършват мониторинг на пазарите и да инвестират в правилните активи. Инвеститорите във взаимния фонд реализират своята печалба при нарастване стойността на дяловете в него. Въпросната стойност нараства, когато се покачва и стойността на финансовите инструменти в самия портфейл на взаимния фонд.

Цената и доходността на дяловете на взаимните фондове са достъпни за инвеститорите на уеб страниците на управляващото дружество, както и на страницата на Българската Асоциация на Управляващите Дружества (БАУД) – www.baud.bg . Взаимните фондове в България се управляват от лицензирани управляващи дружества, които се регулират от надзорен орган – Комисия за финансов надзор.