Взаимните фондове се делят на различни типове, като една от разновидностите е – да бъдат от отворен или затворен тип, в зависимост от начина, по който е организирана тяхната дейност.

Общото между двата типа е, че и отворените и затворените фондове са професионално управлявани фондове, които постигат диверсификация на портфейлите, чрез инвестиране в набор от активи – като акции, облигации или други финансови инструменти. И двете инвестиционни възможности обединяват ресурсите на много инвеститори, за да могат да инвестират в по-голям и по-широк мащаб и да реализират икономии от мащаба на разходите.

Но има и няколко разлики между тези два вида фондове. Основните от тях са – в това как са организирани и как инвеститорите ги купуват и продават. Възможно е също да има някои значителни разлики в инвестициите, които съставляват портфейлите на тези два типа фондове.

Научете повече за взаимните фондове от това безплатното видео обучение!

Съществуват значителни разлики в структурата, цените и продажбите на фондовете от затворен и отворен тип. Така например, фондът от затворен тип има фиксиран брой акции/дялове. От друга страна, отворените фондове (за които повечето от нас се сещат, когато мислят за взаимни фондове) предлагат дялове директно на инвеститорите. Те не се отличават с фиксиран брой на дяловете си.

Инвестиции със затворен край

Фондът от затворен тип предлага фиксиран брой акции, като набира капитал чрез пускане на акции на първично публично предлагане (IPO). След това предлагане, акциите се котират и търгуват на борсата, като на обикновените компании. Инвеститорите могат да купуват и продават акциите на фонда на вторичния пазар.

Фондовете от затворен тип могат да се търгуват по всяко време на деня, когато пазарът е отворен. Те не могат да поемат нов капитал, след като започнат да работят, освен ако не направят увеличение на капитала си по съответния законов ред. Инвеститорите трябва да знаят, че има и интервални фондове – вид фондове от затворен тип – които не се търгуват на вторичния пазар.

Естеството на всеки тип фонд влияе върху това как той бива оценяван. Инвестиционните фондове от затворен тип и техните дялове отразяват пазарните стойности, а не нетната стойност на активите (NAV) на самия фонд (по подобие на отворените фондове). Това означава, че те могат да бъдат закупени или продадени на всяка цена, на която фондът се търгува на борсов пазар през деня. Търсенето е това, което движи цените на дяловете на затворения фонд. И тъй като търсенето на пазара определя ценовото ниво за фондовете от затворен тип, дяловете им обикновено се продават или с премия, или с отстъпка спрямо нетната стойност на техните активи (NAV).

Фондовете от затворен тип са по-склонни от фондовете от отворен тип да включват алтернативни инвестиции в своите портфейли.

Има няколко възможни области, от които идват печалбите на фондовете от затворен тип. Те могат да идват от дивиденти, реализирани капиталови печалби от продажбата на инвестиции или лихви от активи с фиксиран доход, държани във фондовете. Но най-вече, печалбите за инвеститорите идват от положителна преоценка на позициите в портфейла на фонда.

Вижте още: Защо и как да инвестирате на финансовите пазари?

Отворени инвестиционни фондове

Ако чуете термина отворен фонд и си помислите за взаимен фонд, няма да сгрешите напълно. Това е така, защото взаимният фонд е един вид отворен фонд. Други видове отворени инвестиции включват хедж фондовете и популярните през последните години – индексни фондове (ETF-те). Те се ръководят от управляващи дружества, които продават дялове директно на инвеститорите.

Няма ограничение за броя акции, които един отворен фонд може да предложи, което означава, че дяловете им са неограничени и ще се издават, докато има апетит за това.

Цените на дяловете на фондовете от отворен тип се изчисляват веднъж на ден, или два пъти на седмица, при тяхната нетна стойност на активите (NAV) и отразяват представянето на фонда. Тази стойност е активите на фонда минус неговите пасиви, разделена на броя дялове в обръщение (при включване на разходите за емитиране и обратно изкупуване, се формира емисионна стойност и цена за обратно изкупуване). Това е единствената цена, на която дяловете на фонда могат да бъдат търгувани (за разлика от затворените фондове, където търсенето и предлагането определя цената).

Някои фондове от отворен тип може да изискват от инвеститорите такса или при покупката на акции, или при продажбата им. Размерът на таксата зависи от стойността на продаваните дялове, обикновено се начислява като процент.

Други фондове от отворен тип изобщо не изискват такса от инвеститорите. Те са известни като фондове без такси.

Предимства на затворените фондове пред отворените

Може би едно от най-големите предимства на затворените фондове е, че към тях се насочват по-дългосрочни инвеститори, които не се влияят до такава степен от моментната „снимка“ на пазарите. Те могат да се представят много по-стабилно от отворените фондове, във времена на волатилност за пазара.

Отворените фондове, следват действията на инвеститорите и това често може да усилва негативни пазарни движения. Например, инвеститорите имат склонност да продават при спад на пазара и да купуват при ръст. Така големите фондове, особено индексните, където са концентрирани голям брой индивидуални инвеститори, продават актива, когато цената пада, засилвайки спада и го купуват, когато цената расте (подсилвайки ръста).

Въпреки, че затворените фондове са с непроменящ се капитал, при тях често може да се случва промяна в броя на акциите в обращение. Това става чрез различни действия като предложения за права, вторични публични предлагания на пазара или реализиране на планове за реинвестиране на дивидентите. На първо място обаче, те не са ежедневие като при взаимните фондове, а по-скоро предварително планирани и оповестявани действия, които не се случват толкова често.

Тази ключова разлика дава на инвеститорите потенциална възможност. Чрез закупуване на акции на фондове от затворен тип, инвеститорът може успешно да търгува за допълнителни печалби в случай, че акциите на фонда се търгуват със значителна отстъпка, спрямо средната такава отнесена към нетната стойност на активите му, в исторически план.

Допълнителното отличаване на затворените инвестиции (на международните пазари) е често използваните от тях различни стратегии в основния портфейл. Те нерядко, използват ливъридж (заемен капитал) или различни стратегии за търговия с деривати за потенциално увеличаване на доходите и следователно общата възвръщаемост.

Има взаимни фондове, от отворен тип, отново на чуждестранните пазари, които също използват стратегии за ливъридж и опции, просто това не е толкова типично при тях. Освен това затворените фондове могат да използват различни източници на ливъридж – заеми, привилегировани емисии, споразумения за обратно изкупуване и суапове за кредитно неизпълнение. Най-често срещаните сред тези четири са заемите и привилегированите емисии.

Пример за затворен фонд в България

У нас няма много фондове от затворен тип. Като пример, можем да посочим първия национален договорен фонд, чиито дялове започнаха да се търгуват на БФБ през 2016-та година, достъпен единствено за професионални инвеститори –  Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп с борсов код CCR7.

Инвестиционната стратегия на фонда е да инвестира до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. Това е записано в документите на фонда.

Научете още за Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп

Движението на графиката на цената на дяловете на фонда изглежда относително равномерно и плавно, като за последните седем години на търговия липсва голяма волатилност (промяна в цената).

Графика: Infostock.bg

Ако погледнем графиката ще видим, че от началото на търговия на акциите, през далечната вече 2016-та година и стартова цена от 10.1 лева – до момента, акциите са поскъпнали с близо 40%, въз основа на последната им цена на търговия от 14 лева (по данни към 11-ти декември). Това прави средна годишна доходност от 4.78%.

Но най-важното в случая е, че тази доходност е реализирана при максимален „дроу-даун“ (понижение от най-висока до най-ниска точка) от 2.5%. Тоест, дори и инвеститорите да са си купили дяловете на фонда, във възможно най-лошия момент (при моментен връх на цените), те никога не са реализирали моментна загуба по-голяма от 2.5%.

Може би на инвеститорите ще им е по-интересно да съпоставят тази средна годишна доходност, постигната от Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп с инфлацията за последните седем години, както и с представянето на родния капиталов пазар (измерено чрез широкия индекс BG BX 40).

Средно-годишната инфлация за последните седем години, е била в размер на 5.4%, или малко над представянето на фонда. Тоест може да се каже, че той е бил много ефективен в задачата си да запазва покупателната сила на парите, в среда на относително висока инфлация.

Обръщайки се към представянето на широкия индекс BGBX 40 – от средно 5.77% на година, то също не е било много по-високо от нивото на инфлацията, както и от представянето на разглеждания затворен фонд.

Задайте инвестиционните въпроси, които ви интересуват нa експертите на Koнĸopд Aceт Meниджмънт и се възпoлзвaйтe oт бeзплaтнa финaнcoвa ĸoнcyлтaция.

Ръстът на индекса обаче, далеч не е бил толкова плавен, като за посочения период има много периоди на по-сериозни спадове. Можем да посочим като пример, корекцията на BGBX 40 между февруари 2018-та година и март на 2020-та година (период от малко над две години), когато бенчмаркът загуби 38.4% от стойността си. Това бе един доста неприятен и продължителен момент за инвеститорите и по-нетърпеливите от тях е напълно възможно да са „осчетоводили“ голяма част от тази загуба, ако са закрили позициите си. За сравнение, за разглеждания период от две години, дяловете на  Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп са поскъпнали със 7.1%, въпреки понижението на широкия индекс. Тоест те са се оказали един много добър хеджиращ инструмент срещу спада на пазара.

източник: Infostock.bg

Настоящото представлява маркетингово съобщение. Моля прегледайте Проспектите, Основен информационен документ и Информация за резултатите за минали периоди на фондовете, които са достъпни на интернет страницата на управляващото дружество – www.concord-am.bg, преди вземане на окончателно инвестиционно решение. Резюме на правата на притежателите на дялове на български език можете да намерите тук. Материалът в неговата цялост или част от него не е договорно или по друг начин обвързващ документ или информационен документ, изискван от която и да е законодателна разпоредба, и не е достатъчен за вземане на инвестиционно решение. За повече информация моля да се запознаете с актуалните Проспекти, Основен информационен документ и Информация за резултатите за минали периоди на управляваните от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД договорни фондове, които са публикувани на интернет страницата на дружеството – www.concord-am.bg Настоящият документ не представлява съвет, оферта или покана за инвестиране във финансови инструменти. Информацията в него не представлява препоръка за инвестиции във финансови инструменти, вкл. взаимни фондове, и не трябва да се тълкува като такава. Информацията в настоящия материал е актуална към датата на създаването му. Тя може да бъде променена в бъдеще, без това да бъде отразено в този материал. Настоящият материал не предоставя и не гарантира каквито и да било финансови, данъчни, правни или счетоводни съвети. Консултирайте се със своите финансови, данъчни, правни или счетоводни консултанти, преди да предприемете каквито и да било транзакции. Предупреждение към инвеститорите Инвеститорите във финансови инструменти, вкл. в дялове на взаимни фондове, следва да имат предвид, че: стойността на финансовите инструменти, вкл. дяловете, както и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция; предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива. Проспектът и документите на фондовете са публично достъпни в офиса на УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД, както и на интернет страницата на дружеството.