Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансови услуги.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД (наричано по-долу „Управляващото дружество“ или „УД“) приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за...

Информация по отношение на неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за последващото поставяне на целите за устойчиво развитие,...

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, на свое заседание проведено на 09.11.2020 г. е приел решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем...