Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2024 г.

Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се проведе на 29.05.2024 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено...

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ за 2023

Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се проведе на 29.05.2023 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено...

Информация от АИФ “Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД на основание чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1

 Дял на активите на АИФ, които са обект на специално третиране поради ниската им ликвидност  Към 30.09.2022 г. АИФ няма структуриран портфейл.  Прилагани нови подходи за управление на ликвидността на АИФ  През периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г. не е управляван...

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се проведе на 30.05.2022 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено...

Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

Уважаеми Дами и Господа, В съответствие с разпоредбите на чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ чрез издаване на...