Уведомление за възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове

Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ...

Временно се прекратява обратното изкупуване на дялове от фондовете управлявани от “Конкорд АМ”АД

Спиране на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и Облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4 Енергетика“, ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, ДФ...

Уведомление за промяна адреса на “Конкорд АМ”АД

Уважаеми Клиенти, Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, което е организирало и управлява следните договорни фондове: ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, ДФ „Конкорд Фонд – 3 Сектор недвижими имоти“, ДФ „Конкорд Фонд – 4...

Възобновяване на продажбата и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“

Във връзка със завършена процедура по преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД възобновява продажбата и обратното изкупуване на дялове на приемащия...

Съотношение на замяна на преобразуващите се фондове

Уважаеми Клиенти, Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 427-ДФ/ 23.04.2018 г. на Комисия за финансов надзор, Ви...