Уведомление по чл. 112д от ЗППЦК

Уважаеми Дами и Господа, В съответствие с разпоредбите на чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ чрез издаване на...

Уведомление за приключване и резултатите от подписката по увеличението на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Уважаеми Дами и Господа, В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на национален договорен...

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

СЪОБЩЕНИЕ до инвеститорите за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД Съветът на...

Уведомление относно увеличение на капитала на НДФ Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп с права

Във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на дялове от 03.09.2021 г. за увеличаване на капитала на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия...

„Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа – 06.10.2021 г.“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по...