СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, на свое заседание проведено на 09.11.2020 г. е приел решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем...

Уведомление за инвеститорите в НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите в дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ относно реда и начина за осъществяване на публичното предлагане на дяловете от увеличението на капитала на фонда. Във връзка с решение на Съвета на директорите на...

„Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по...