Уведомление за инвеститорите в НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите в дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ относно реда и начина за осъществяване на публичното предлагане на дяловете от увеличението на капитала на фонда. Във връзка с решение на Съвета на директорите на...

„Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по...

Нов Директор за връзки с инвеститорите на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Считано от 01 септември 2020 г. Татяна Колева заема длъжността Директор за връзки с инвеститорите на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“. Можете да се свържете с нея на тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,...

Съобщение от Конкорд Асет Мениджмънт АД

Уважаеми клиенти, Във връзка с обявеното извънредно положение в Република България за периода от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г. и с оглед ограничаването на последиците от разпространението на COVID-19, считано от 16.03.2020 г., УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, ще...

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

Редовно годишно общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, предвидено да се...