УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД информира инвеститорите относно предстоящото преобразуване чрез вливане на следните фондове:
• ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“, („Вливащ се фонд“),
• ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“ („Приемащ фонд“).
Преобразуването чрез вливане се осъществява въз основа на решение на Съвета на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД от 09.02.2018 г. и в съответствие на решение на Комисия за финансов надзор № 383-ДФ от 16.04.2018г.

Преобразуващите се фондовете имат еднаква инвестиционна стратегия и рисков профил, като тяхната основна цел е да осигурят на инвеститорите значително нарастване на вложените средства чрез реализиране на капиталови печалби и приходи от дивиденти при зададено високо ниво на риск. И двата договорни фонда инвестират до 90% от активите си в акции на български емитенти. Преобразуването чрез вливане дава възможност при еднаква инвестиционна стратегия и рисков профил, да се постигне ефективност от мащаба, оптимизиране на разходите по администриране и управление на двете колективни инвестиционни схеми и допринася за по – голяма диверсификация на инвестициите. Дългосрочната стратегия на Конкорд Асет Мениджмънт АД е всички управлявани от дружеството договорни фондове да оперират под бранда „Конкорд“, който е вече утвърден сред инвеститорите. При вливането на двата фонда се запазва размера на таксите и разходите на приемащата колективна инвестиционната схема.

Посредством изчисляване на еквивалентно съотношение на замяна, притежателите на дялове на вливащия се договорен фонд „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ стават притежатели на дялове от приемащия договорен фонд „Конкорд Фонд – 2 Акции“. Те придобиват дялове от приемащия фонд, чиято стойност е равна на стойността на притежаваните от тях дялове от преобразуващия се фонд.

Инвеститорите имат право на обратно изкупуване на дяловете си през периода на обратно изкупуване, без да бъдат начислявани допълнителни такси от управляващото дружество. Съгласно правилата на двата фонда инвеститорите не дължат такси за обратно изкупуване.
Предвижданият период за обратно изкупуване на дяловете е 30 (тридесет) дни, считано от 30.04.2018г. до 29.05.2018г. включително.

Етапи на процедурата по преобразуването и дати:

1. Обратно изкупуване – това е период от 30 (тридесет) календарни дни, през който инвеститорите в участващите в преобразуването чрез вливане ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ и ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“ могат да подадат искане за обратно изкупуване на своите дялове. Периодът обхваща датите, считано от 30.04.2018г. до 29.05.2018г., включително. Последното издаване на удостоверения за дял на преобразуващите се чрез вливане фондове ще се състои на 30.05.2018 г.
2. Спиране на обратното изкупуване и продажба на дялове на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ и на приемащия ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“ с цел ефективно извършване на преобразуването за период от 10 работни дни, считано от 30.05.2018г. до 12.06.2018г., включително.
3. Съотношението на замяна се изчислява на база последно пресметнатите НСА (нетна стойност на активите) на вливащите се фондове към 06.06.2018 г.
4. Ефективна дата на преобразуване – Ефективната дата на преобразуването на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ в приемащия ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“, ще се осъществи на десетия работен ден след спиране на обратното изкупуване. Планираната ефективна дата за преобразуването чрез вливане е 12.06.2018г.
5. Възобновяване на обратното изкупуване – Обратното изкупуване и продажба на дялове от приемащия ДФ „Конкорд Фонд 2 – Акции“ ще бъде възобновено на 13.06.2018г., на следващия работен ден след ефективната дата на преобразуване.
6. Информация по чл.104, т.2 от Наредба №44 – Притежателите на дялове от вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“, които не са се възползвали от правото си да заявят за обратно изкупуване своите дялове, в посочения по-горе срок, могат да упражняват правата си на притежатели на дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд 2–Акции“ считано от 13.06.2018г., която съвпада с датата на възобновяване на обратното изкупуване и продажба на дялове от ДФ „Конкорд Фонд 2–Акции“, посочена по – горе.

Пълният документ с информацията по чл. 151 от ЗДКИСДПКИ и Документа с ключова информация за инвеститорите на приемащия фонд са достъпни на интернет страницата на управляващото дружество: тук

Инвеститорите на преобразуващите се договорни фондове могат да получат допълнителна информация в офиса на УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД всеки работен ден между 9:00 и 16:45 ч. на адреса на управление на дружеството в гр. София, бул. “Тодор Александров” № 141, тел. 02/816 43 70, e-mail: asset_management@concord-am.bg.