Уважаеми клиенти,

С настоящото информираме притежателите на дялове в ДФ „Конкорд Фонд – 6 Паричен“, че с Решение № 238 – ДФ от 12.03.2018 г. Комисия за финансов надзор одобри промяна в Правилата на фонда, посредством които се изменя наименованието, инвестиционната политика и таксата за управление на колективната инвестиционна схема.

Считано от датата на разрешение на Комисия за финансов надзор, наименованието на ДФ “Конкорд Фонд – 6 Паричен“ се променя на ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.

Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД ще започне да прилага новата политика и такса за управление, считано от 19.04.2018 г., след изтичане на 30-дневен срок, в който инвеститорите ще имат възможност да се запознаят с актуалните инвестиционни ограничения и да вземат информирано решение относно инвестицията си. Притежателите на дялове, които не са съгласни с промяната, имат право да подадат поръчка за обратно изкупуване на дяловете си, като не дължат такси за обратно изкупуване.

Подробна информация относно новата инвестиционна политика на ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“ може да бъде открита в Правилата, Проспекта и Документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, които са достъпни на интернет страницата на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД – www.concord-am.bg, както и в офиса на управляващото дружество на адрес: гр. София, бул. Тодор Александров №141.

Пълният текст на уведомлението до инвеститорите можете да намерите тук.

Управляващото дружество препоръчва на инвеститорите да се запознаят със съдържанието на Документа с ключова информация за инвеститорите на ДФ „Конкорд Фонд – 6 Облигации“.