Дял на активите на АИФ, които са обект на специално третиране поради ниската им ликвидност

 Към 30.09.2022 г. АИФ няма структуриран портфейл.

 Прилагани нови подходи за управление на ликвидността на АИФ

 През периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г. не е управляван портфейл на АИФ “Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД.

  1. Текущ рисков профил на АИФ

 През периода не е определян синтетичен индикатор за риск и доходност на АИФ, предвид че фондът няма портфейл.

 Прилагани системи за управление на пазарния риск, ликвидния риск, риска от контрагента и на други рискове, включително оперативния риск

 През периода 01.07.2022 г. – 30.09.2022 г. не са прилагани системи за управление на риска, предвид че все още не е конструиран портфейл на АИФ “Конкорд Фонд – 8 Алтернативен инвестиционен фонд” АД.