УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за последващото поставяне на целите за устойчиво развитие, поради което са необходими спешни действия за мобилизиране на ресурс не само чрез национални и наднационални политики, но и такива от сектора на финансовите услуги. Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика, е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на Европейския съюз. В тази връзка УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, като дружество, опериращо в сектора на предоставяне на финансови услуги, е възприело като своя мисия целите на устойчивото развитие. Това има за цел да засили реакцията спрямо изменението на климата, посредством привеждане на финансовите потоци в съответствие с курса към ниски емисии на парникови газове и развитие, устойчиво на изменението на климата.
За целите на насърчаване на модела за устойчиво развитие, в Регламент ЕС 2019/2088 е дадена легална дефиниция за „устойчива инвестиция“, която е определена като: инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство.
Друго ключово понятие от Регламент ЕС 2019/2088, е Риск за устойчивостта, който е дефиниран като: събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да има съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите.
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД като дружество, опериращо в сектора на предоставяне на финансови услуги и участник на финансовите пазари, декларира че в процеса на вземането на решения, свързани управлението на инвестициите на управляваните от дружеството договорни фондове/ национален договорен фонд, ще се стреми да отчита неблагоприятните въздействия върху устойчивостта и да се придържаме към целите за устойчиви инвестиции или стимулите за екологичните и социалните характеристики.
УД като участник на финансовите пазари декларира своята ангажираност да интегрира рисковете за устойчивостта в политиките за риска, и да ги отчита при вземане на инвестиционни решения като отчита неблагоприятните влияния върху факторите на устойчивостта, надлежно проверява въздействията им и взема предвид размера, естеството и обхвата на дейностите си, както и вида на финансовите продукти, които предлага.
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД декларира, че ще интегрира в своите процеси за надлежна проверка, не само всички съответни финансови рискове, но и всички съответни рискове за устойчивостта, които може да имат съществено отрицателно въздействие върху финансовата възвръщаемост на дадена инвестиция, както и че ще извършваме непрекъсната оценка на тези рискове.
Към настоящия момент при вземането на инвестиционни решения по отношение на управлението на активите на Договорния Фонд/ Националния договорен фонд, Управляващото дружество не прилага политики относно интегриране на рисковете за устойчивостта съобразно Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги. Причините за това са следните фактори, налични към момента на настоящото оповестяване:
– Необходимата правна рамка е непълна. Към момента все още не са приети актовете на Ниво 2 от уредбата – Регулаторни технически стандарти;
– Действащата нормативна уредба е разпокъсана и непоследователна, което създава редица неясноти относно съществени задължения на задължените субекти;
– Липсва или е налице недостатъчна информация от дружествата, които следва да публикуват такава информация, които са част от инвестиционния портфейл на ДФ/ НДФ.
УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД като участник на финансовите пазари декларира, че ще се стреми да отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните си решение върху факторите на устойчивостта, като възнамерява да започне да отчита неблагоприятните въздействия непосредствено след отпадане на посочените по-горе фактори и наличието на всички необходимите условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2088.