УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД (наричано по-долу „Управляващото дружество“ или „УД“) приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за последващото поставяне на целите за устойчиво развитие, поради което са необходими спешни действия за мобилизиране на ресурс не само чрез национални и наднационални политики, но и такива от сектора на финансовите услуги. Преходът към нисковъглеродна, по-устойчива, ефективна по отношение на ресурсите и кръгова икономика, е от съществено значение за гарантиране на дългосрочната конкурентоспособност на икономиката на Европейския съюз. В тази връзка УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, като дружество, опериращо в сектора на предоставяне на финансови услуги, счита че постигането на целите на устойчивото развитие е от изключително значение.
Настоящият информационен документ предоставя изискуамета от Регламент 2019/2088 информация относно интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решенияи информация и относно отчитането на неблагоприятните въздействия върху устойчивостта от страна на Управляващото дружество при управлението на портфейли на колективни инвестиционни схеми и на национлни инвестиционни фондове.
За целите на насърчаване на модела за устойчиво развитие, в Регламент ЕС 2019/2088 е дадена легална дефиниция за „устойчива инвестиция“, която е определена като: инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на екологична цел, измерима например чрез ключови показатели за ефективност на ресурсите по отношение на използването на енергия, на възобновяема енергия, на суровини, вода и земя, ефективност по отношение на генерирането на отпадъци и емисии на парникови газове или по отношение на въздействието върху биологичното разнообразие и кръговата икономика, или инвестиция в стопанска дейност, която допринася за постигане на социална цел, по-специално инвестиция, която допринася за преодоляване на неравенството или която насърчава социалното сближаване, социалната интеграция и трудовите правоотношения, или инвестиция в човешки капитал или в общности в неравностойно икономическо или социално положение, при условие че тези инвестиции не засягат значително постигането на някоя от посочените цели, а дружествата, в които се инвестира, следват добри управленски практики, по-специално по отношение на стабилни управленски структури, взаимоотношения със служителите, възнаграждение на персонала и спазване на данъчното законодателство.
Друго ключово понятие от Регламент ЕС 2019/2088, е „Риск за устойчивостта“, който е дефиниран като: събитие или условие от екологично, социално или управленско естество, което, ако настъпи, може да има съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите.
При вземане на инвестиционни решения, Управляващото дружество наред с останалите фактори, разглежда и наличието на рисковете за устойчивостта и доколко е потенциално вероятно последните да доведат до съществено отрицателно въздействие върху стойността на инвестициите, които дружеството прави при управлението на портфейлите на управляваните от него КИС и НДФ.
В рамките на така установения процес по вземане на инвестиционни решения към настоящия момент влиянието на рисковете за устойчивостта се отчита, но без последните да имат каквато и да била тежест при вземане на инвестиционното решение. Това е така, тъй като към настоящия момент Управляващото дружество не извършва оценка и не прилага строго специфични и предварително определени критерии за оценка на рисковете за устойчивостта, като отделен елемент. Причините за това са следните:
• Към датата на публикуване на настоящата информация не е приета необходимата нормативна база на Ниво 2, а именно предвидените в Регламент 2019/2088 регулаторни технически стандарти;
• Към датата на публикуване на настоящата информация не е налице необходимата информация от страна на дружествата емитенти, на основата на която да се изработят съответните количествени и качествени критерии, съобразно които УД да извършва своята оценка на вероятното въздействие на рисковете за устойчивостта;
• Емитентите все още нямат задължение да публикуват необходимата информация, която задължените по Регламент 2019/2088 лица следва да разкриват публично.
Такава оценка УД ще бъде в състояние да започне да извършва едва след като разполага с необходимите изходни данни, количествени и качествени показатели, и след изпълнение на посочените по-горе условия. Оценката ще бъде извършвана на ниво емитент на финансови инструменти, в които Управляващото дружество инвестира, на ниво портфейл (когато е приложимо), както и на ниво регионално или секторно разпределение. Едва тогава УД би могло обосновано да прецени доколко рисковете за устойчивостта са относими към възвръщаемостта на финансовите продукти, които УД предлага.
При общата оценка на инвестицията Управляващото дружество не документира по специален начин отчитането на рисковете за устойчивостта в процесите на вземане на инвестиционни решения. Отчитането на влиянието на рисковете за устойчивостта върху стойността на инвестициите и интегрирането на тези рисковете в процесите на вземане на конкретните инвестиционни решения се прави от инвестиционния консултант/ портфолио мениджър в рамките на неговата професионална субективна преценка на съответната инвестиция, и по начина, описан в Политиката за интегриране на рисковете за устойчивостта при вземане на инвестиционни решения на УД
Въпреки че инвестиционния консултант/ портфолио мениджърът на УД се насърчава да взема предвид рисковете за устойчивост при вземане на решение за инвестиция, рискът за устойчивост няма тежест при вземане на решението за инвестиция. Рисковете за устойчивостта са част от общия процес по вземане на инвестиционни решения.
Съгласно чл. 4 от Регламент 2019/2088 участниците на финансовите пазари имат право да приемат решение дали да отчитат основните неблагоприятни въздействия. Към настоящия момент Управляващото дружество не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост съгласно чл. 4, § 1, т. б от Регламент 2019/2088.
За да приеме решение да не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост в процеса на вземане на инвестиционни решения, Управляващото дружество е анализирало съществуващата към момента нормативната уредба и наличната в публичното пространство информация относно финансовите инструменти, в които УД инвестира активите на управляваните от него КИС и НИФ. Основните фактори при вземането на това решение да не отчита са, както следва:
• Към датата на публикуване на настоящата информация не е приета необходимата нормативна база на Ниво 2, а именно предвидените в Регламент 2019/2088 регулаторни технически стандарти;
• Към датата на публикуване на настоящата информация не е налице необходимата информация от страна на дружествата емитенти, относно въздействието върху устойчивостта на тяхната дейност;
• Към датата на публикуване на настоящата информация не е налице методология за извършване на оценка на въздействието върху устойчивостта на дейността на дружествата – емитенти на финансови инструменти;
• Към датата на публикуване на настоящата информация УД не разполага с информационна база данни от емитенти, инвестиции в чиито финансови продукти са препоръчителни при оценка на рисковете за устойчивостта, както и евентуалните разходи за получаването на необходимата информация;
• Естеството и обхвата на услегите, които УД предлага;
• Необходимостта от промени във вътрешната организация, вкл. промени на вътрешните политики и процедури, въвеждане на нови технологични решения;
В следствие на посочените причини по-горе, УД счита, че към датата на публикуване на настоящата информация отчитането на основните неблагоприятни въздействия в процеса на вземане на инвестиционни решения от страна на УД би довело до накърняване на интересите на инвеститорите, касаещи доходността на портфейлите на управляваните КИС и НИФ.
Независимо изложеното по-горе, УД изразява принципната си подкрепа относно необходимостта от отчитане неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост, като това решение ще бъде преразгледано и съответно ревизирано при промяна в обстоятелствата.