29.06.2016 г.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, гр. София, ЕИК 131446496, съгласно взето решение на Общо събрание на акционерите, проведено на 10.07.2015 год., прието решение на заседание на Съвета на директорите на дружеството от 07.12.2015 год. и на Решение на Комисия за финансов надзор № 155-НИФ от 17.03.2016 год. за организиране и управление на Национален договорен фонд от затворен тип  „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ и на основание чл.92а ЗППЦК, уведомява относно началото на първично публично предлагане на дялове от Национален договорен фонд от затворен тип  „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“.

Предмет на публичното предлагане са 1 000 000 (един милион) броя обикновени, поименни, безналични дялове от Национален договорен фонд от затворен тип  „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“ с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност от 10 (десет) лева на дял. Всички 1 000 000 (един милион)  броя дялове се предлагат на инвеститорите за записване, като публичното предлагане ще се счита за успешно, само ако бъдат записани и платени най-малко 25 000 (двадесет и пет хиляди) дяла, в който случай капиталът на фонда ще бъде равен на стойността на записаните дялове. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

Начална дата за продажба на дяловете: 11.07.2016 год.

Краен срок за продажба на дялове: 22.07.2016 год.

Краен срок за превеждане на дължимите суми по набирателната сметка на Фонда: 22.07.2016 год.

Заявките се подават чрез упълномощения лицензиран инвестиционен посредник:

ИП „ABC Финанс” АД

Адрес: гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141

Тел.: +359 (02) 816 43 45

Е-поща: info@abc-finance.eu Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Лице за контакт: Мая Петрова

Всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа

В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта за първично публично предлагане и Резюме на Национален договорен фонд от затворен тип  „Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп“, които могат да бъдат получени всеки работен ден от 09.00 до 17.00 ч. в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД гр. София, бул. „Тодор Александров” № 141, на интернет страницата на Дружеството: www.concord-am.bg, както и в офиса на ИП „ABC Финанс” АД.