Уведомяваме Ви, че поради липса на кворум, редовното годишно Общо събрание на притежателите на дялове на НДФ Конкорд Фонд 7 – Саут-Ийст Юръп, предвидено да се проведе на 29.06.2017 г., не се състоя и съгласно обявената покана Общото събрание ще бъде проведено на 13.07.2017 година от 10:00 часа на бул. „Тодор Александров” №141 при същия дневен ред и същите проекти за решения, независимо от представения на него капитал.