СЪОБЩЕНИЕ
до инвеститорите за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, на свое заседание проведено на 04.11.2021 г. е приел решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя новоиздадени дялове с номинална стойност 10 (десет) лева всеки и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки, от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с 41 (четиридесет и един) дни, или до 15.12.2021 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Проспектът за увеличение на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ е одобрен от Комисия за финансов надзор с Решение № 734 – Е от 05.10.2021 г.

Настоящото съобщение за удължаване на срока на подписката ще бъде оповестено на интернет страниците на УД на Емитента (www.concord-am.bg) и на инвестиционния посредник, избран да обслужва предлагането – „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info).

04.11.2021 г.
Гр. София

УД “Конкорд Асет Мениджмънт” АД

Актуализиран проспект можете да намерите тук