Съветът на директорите на УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД на основание чл. 89л, ал. 1 от ЗППЦК, на свое заседание проведено на 09.11.2020 г. е приел решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на 3 868 000 (три милиона осемстотин шестдесет и осем хиляди) броя новоиздадени дялове с номинална стойност 10 (десет) лева всеки и емисионна стойност 12.20 (дванадесет лева и двадесет стотинки) лева всеки, от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ с 60 (шестдесет) дни, или до 08.01.2021 г., включително, който ден ще се смята за последен ден от подписката.

Проспектът за увеличение на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ е одобрен от Комисия за финансов надзор с Решение № 712 – Е от 17.09.2020 г.

Настоящото съобщение за удължаване на срока на подписката ще бъде оповестено на интернет страниците на УД на Емитента (www.concord-am.bg) и на инвестиционния посредник, избран да обслужва предлагането – „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info).

Актуализиран проспект може да бъде намерен на тук.

09.11.2020 г.
Гр. София