СЪОБЩЕНИЕ
по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131446496 (Управляващото дружество или УД), действащо за сметка на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, ЕИК по Булстат 177037222 (Емитентът или Фондът), на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) уведомява инвеститорите относно началото, реда и условията за извършване на публично предлагане (Предлагането) на до 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) нови, безналични дялове, всеки с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева.
Предлаганите дялове се издават на основание прието решение на Общото събрание на притежателите на дялове (ОС) на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, от заседание, проведено на 03.09.2021 г.
Проспектът за първично публично предлагане на дяловете от настоящата емисия е одобрен с Решение № 734 – Е от 05.10.2021 г. на Комисия за финансов надзор (КФН).
Начална дата на публичното предлагане
Началната дата на публичното предлагане е датата на оповестяване на Съобщението на интернет страниците на УД на Емитента (www.concord-am.bg) и на инвестиционния посредник, избран да обслужва предлагането – „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info). Датата, на която най-рано могат да се запишат дялове от емисията (начална дата на подписката), е третият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от началната дата на публичното предлагане.
Предмет на публичното предлагане
Предмет на публичното предлагане са 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя нови дялове от същия вид и клас като съществуващата емисия дялове, а именно: безналични, поименни, непривилигировани, с право на глас в Общото събрание на притежателите на дялове, с право на дивидент и право на ликвидационен дял. Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 2 659 250 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) дялове с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки, в който случай капиталът на Фонда ще бъде увеличен само със стойността на записаните дялове.
Издаване на права
При увеличаване на капитала на Фонда чрез записване на дялове се издават права по смисъла на § 1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК. Срещу всеки съществуващ дял се издава едно право.
Условия и срок на предлагането
На основание чл.112б, ал. 2 от ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, които са притежатели на дялове от Фонда на петия работен ден, следващ деня на публикуването на съобщението за публично предлагане на новите дялове по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК. „Централен Депозитар” АД (ЦД) ще открие сметки за права на лицата по предходното изречение, въз основа на данните във водената от него книга на притежателите на дялове от Фонда. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода на тяхното прехвърляне/търговия или при провеждането на явния аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК. Срещу всеки притежаван дял се издава едно право, като срещу всяко едно право, притежателите или третите лица, придобили едно право имат правото да запишат 5.5 (пет цяло и пет десети) броя нови дялове по емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки.
Всяко лице, което има желание да запише от новите дялове, може да запише минимум 1 (един) дял или такъв брой дялове, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 5.5 (пет цяло и пет десети). При получаване на брой дялове, което не е цяло число, сумата на придобитите дялове се закръглява до по-малкото цяло число.
Първи етап на подписката
Началната дата за прехвърляне на права, както и за записване на новите дялове чрез инвестиционния посредник съгласно чл. 112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК е третият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от началната дата на публичното предлагане. Крайният срок за прехвърляне на правата и съобразно разпоредбата на чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е седмият работен ден, считано от деня, представляващ начална дата за прехвърляне на права. Съгласно Правилника на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), последната дата за сключване на борсови сделки (търговия) с права е 2 (два) работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че всички неупражнени в този срок права се предлагат за продажба на служебен аукцион, организиран от БФБ. Прехвърлянето на права чрез покупко-продажба (търговията с права) се извършва на регулиран пазар – сегмент „Права” на БФБ. Лицата, които желаят да продадат притежавани от тях права, следва да подадат поръчка за продажба до инвестиционния посредник, при когото са открити сметките им за права. Лицата, които желаят да закупят права, следва да подадат поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на „Централен депозитар” АД. За придобиване на права по други способи (например замяна или дарение) се прилагат разпоредбите на Правилника на ЦД.
Втори етап и провеждане на явен аукцион за неупражнените права по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК
На втория работен ден след крайната дата за прехвърляне на правата, Емитентът чрез упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс” АД, предлага за продажба на регулиран пазар при условията на явен аукцион всички права, които не са упражнени и срещу които не са записани нови дялове до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Управляващото дружество ще разпредели сумата, получена от продажбата на неупражнените права, намалена с разходите по продажбата, съразмерно между техните притежатели. Сумите, получени от продажбата на правата, се превеждат по специална сметка, открита от „Централен депозитар“ АД, и не могат да се ползват преди приключване на подписката и вписването на увеличаването на капитала в „Централен депозитар“ АД.
Край на втори етап на подписката (и на подписката като цяло)
Първият работен ден, следващ изтичането на 5 (пет) работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на правата. До изтичане на посочения срок лицата, придобили права при продажбата на явния аукцион, могат да запишат срещу тях съответния брой нови дялове.
Записването на нови дялове
Записването на нови дялове се извършва, като притежателите на права подават писмени заявки (“Заявки”) до упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, или до други инвестиционни посредници – членове на „Централен депозитар” АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при инвестиционния посредник „АВС Финанс“ АД, заявките могат да бъдат подавани на следния адрес: гр. София, район „Възраждане”, бул. „Тодор Александров” № 117, тел.: +359 2 816 43 45, еmail: info@abc-finance.eu, лице за контакт: Ивелина Кирова, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа
Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на нови дялове, са длъжни незабавно да уведомят „АВС Финанс“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство. Инвеститорите, получили права по техни лични сметки в ЦД, следва да заявят прехвърлянето на правата, преди упражняването им по свои подсметки, при „АВС Финанс“ АД или при друг инвестиционен посредник.
Подаване на заявки
Подаването на Заявката се извършва при спазване на изискванията за подаване на нареждане за сделки с финансови инструменти, установени в Наредба № 38 от 21.05.2020 г. за изискванията към инвестиционните посредници. Подадените заявки следва да имат следното минимално съдържание:
 трите имена и уникалния клиентски номер на инвеститора и на неговия пълномощник при инвестиционния посредник, а ако такива номера не са присвоени имена по документ за самоличност, ЕГН (друг личен идентификационен номер), местожителство и адрес, съответно наименование, ЕИК (БУЛСТАТ, друг идентификационен код, регистър на вписване), седалище и адрес на инвеститора и на неговия представител или пълномощник;
 емитент (НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“), ISIN код на емисия дялове (BG9000008169), брой упражнявани права, и брой записвани дялове, за които се отнася заявката;
 банкова сметка на инвеститора (за връщане на внесените суми при неуспешно приключване на подписката): IBAN, BIC код, банка;
 дата, час и място на подаване на заявката;
 обща стойност на поръчката;
 подпис на лицето, което подава заявката.
Инвестиционните посредници, които приемат заявките, имат право да изготвят и изискват попълването на определени от тях форми на заявки, както с посоченото, така и с определено от тях допълнително съдържание. В заявката се посочва банкова сметка на инвеститора, по която да бъдат връщани внесени суми в случаите на прекратена и/или неуспешно приключила подписка.
Лицата, подали заявки за записване на дялове, не могат да оттеглят заявките си. Отказ от записването може да бъде направен по реда и при условията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2017/1129, във вр. с чл. 89с от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в Проспекта. Оттеглянето в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа.
„АВС Финанс” АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.
Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители или чрез пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно, като те се легитимират с документ за самоличност (копие от който се прилага към заявката) и удостоверение за актуална регистрация на юридическото лице, когато това е предвидено в нормативната уредба. Когато удостоверението е на език, различен от български, то се предоставя и техен превод.
Физическите лица подават заявките лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявката заверено от тях копие от документа.
Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в Република България и прилагат към заявката легализиран оригинален превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име; номер на паспорта; дата на издаване (ако има такава в паспорта); дата на изтичане (ако има такава), националност; адрес (ако има такъв в паспорта) и обикновено копие на преведените страници на паспорта, съдържащи друга информация и снимка на лицето.
Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно (което се прилага към заявката) и документите изброени по-горе в съответствие с упълномощителя (местно или чуждестранно, юридическо или физическо лице).
Записването на дялове се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой дялове (броят на притежаваните права, умножен по 5.5), и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните дялове в срока и при условията на подписката.
При частично заплащане на емисионната стойност се считат записани съответния брой нови дялове, за които емисионната стойност е изплатена изцяло.
Внасяне на емисионната стойност на записаните дялове
Внасянето на емисионната стойност на записаните дялове се извършва по специална набирателна сметка с IBAN: BG44RZBB91551013908367, BIC: RZBBBGSF открита на името на емитента НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ при „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД. Набирателната сметка трябва да бъде заверена най-късно до изтичане на последния ден от подписката (посочената по-горе крайна дата за записване на дялове). Удостоверителният документ за направената вноска е платежното нареждане или вносната бележка.
Приключване на подписката
Ако всички дялове от емисията бъдат записани преди крайния срок на подписката, УД уведомява КФН за приключване на подписката и резултата от нея в срок от 3 (три) работни дни и предприема необходимите действия за регистрация на новата емисия дялове в ЦД, в регистъра на КФН и подава заявление за допускане на емисията за търговия на БФБ.
УД ще уведоми КФН в срок до 3 (три) работни дни от приключване на подписката, за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на дяловете. В 7-дневен срок от приключване на публичното предлагане, Управляващото дружество ще изпрати и уведомление до КФН и БФБ относно резултата от него, съдържащо информация относно датата на приключване; общия брой записани дялове; сумата, получена срещу записаните дялове; размера на комисионните възнаграждения и други разходи по предлагането, включително и платените такси. Към уведомлението УД ще приложи удостоверение от ЦД за регистриране на емисията ценни книжа и документ от банката, в която е открита набирателната сметка за емисията, удостоверяващ извършените вноски по записаните ценни книжа. В същия срок посочените обстоятелства ще бъдат оповестени и на интернет страниците на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и на ИП „ABC Финанс” АД.
В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани и заплатени 2 659 250 (два милиона шестстотин петдесет и девет хиляди двеста и петдесет) броя от предлаганите дялове, увеличението на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ ще се счита за неуспешно. В този случай УД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на 7 (седем) дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89м, ал. 4 от ЗППЦК, УД уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страниците си (www.concord-am.bg) покана към лицата, записали дялове, съдържаща реда и условията за връщане на набраните суми. В същия ден УД изпраща поканата на инвестиционния посредник, участващ в предлагането – „АВС Финанс” АД, който незабавно я публикува на интернет страницата си (www.abc-finance.info). Набраните суми се връщат на лицата, записали дялове, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 ЗППЦК, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.
Информация за Проспекта за първично публично предлагане на дялове
Проспектът за първично публично предлагане на дялове от настоящата емисия е публикуван на интернет страницата на Управляващото дружество на Емитента: www.concord-am.bg и на страницата на упълномощения инвестиционен посредник – „АВС Финанс“ АД: www.abc-finance.info. Инвеститорите могат да се запознаят с Проспекта и да получат безплатно копие от него всеки работен ден от 9.15 до 16.45 ч. на адреса на Управляващото дружество: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, телефон: + 359 2 816 43 70; лице за контакт: Татяна Колева, email: asset_management@concord-am.bg, или на адреса на упълномощения инвестиционен посредник – „АВС Финанс“ АД: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, телефон: + 359 2 816 43 45; лице за контакт: Ивелина Кирова, e-mail: info@abc-finance.eu.
Проспектът и допълнителна публична информация за емитента национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, могат да бъдат получени и на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg).

Проспект: тук

06.10.2021 г.