Уважаеми Клиенти,

Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 383-ДФ/16.04.2018 г.  на Комисия за финансов надзор, Ви информираме за следното:

  • На 06.06.2018 г. е изчислено действителното съотношение на замяна на база последно изчислената нетна стойност на активите на вливащия и приемащия фонд към предходния работен ден.
  • Съотношението на замяна е изчислено като отношение между нетната стойност на активите на един дял на вливащия се фонд ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ и нетната стойност на активите на дял на приемащия фонд ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“.
  • Дяловете на инвеститорите във вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“ се преобразуват в дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“, като броят притежавани дялове от вливащия се фонд се умножи по коефициента на замяна и се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая. Изчислението на броя дялове на всеки инвеститор и преобразуването им в дялове от приемащия фонд се извършва от Централен Депозитар АД.

В таблицата по-долу е представено изчислението на съотношението на замяна, извършено от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на 06.06.2018 г.:

Ефективната дата на преобразуване на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” в приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции” е 12.06.2018 г.

Обратното изкупуване и продажба на дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции” ще бъде възобновено на 13.06.2018 г.

Притежателите на дялове от вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд” могат да упражняват правата си на притежатели на дялове от ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции”, считано от 13.06.2018 г.