Уважаеми Клиенти,

Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 427-ДФ/ 23.04.2018 г. на Комисия за финансов надзор, Ви информираме за следното:
 На 14.06.2018 г. е изчислено действителното съотношение на замяна на база последно изчислената нетна стойност на активите на вливащия и приемащия фонд към предходния работен ден.

 Съотношението на замяна е изчислено като отношение между нетната стойност на активите на един дял на вливащия се фонд ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ и нетната стойност на активите на дял на приемащия фонд ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“.

 Дяловете на инвеститорите във вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“ се преобразуват в дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации“, като броят притежавани дялове от вливащия се фонд се умножи по коефициента на замяна и се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая. Изчислението на броя дялове на всеки инвеститор и преобразуването им в дялове от приемащия фонд се извършва от Централен Депозитар АД.
В таблицата по-долу е представено изчислението на съотношението на замяна, извършено от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на 14.06.2018 г.:

Ефективната дата на преобразуване на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” в приемащия ДФ „Конкорд Фонд 1 – Акции и облигации” е 20.06.2018 г.
Обратното изкупуване и продажба на дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации” ще бъде възобновено на 21.06.2018 г.
Притежателите на дялове от вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд” могат да упражняват правата си на притежатели на дялове от ДФ „Конкорд Фонд – 1 Акции и облигации”, считано от 21.06.2018 г.