Уважаеми Клиенти,

Във връзка с План за преобразуване чрез вливане на ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” (вливащ се фонд) в ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа” (приемащ фонд), одобрен с Решение № 368-ДФ/11.04.2018 г. на Комисия за Финансов Надзор, Ви информираме за следното:

На 01.06.2018 г. е изчислено действителното съотношение на замяна на база последно изчислената нетна стойност на активите на вливащия и приемащия фонд към предходния работен ден.

Съотношението на замяна е изчислено като отношение между нетната стойност на активите на един дял на вливащия се фонд ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“ и нетната стойност на активите на дял на приемащия фонд ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа“.

Дяловете на инвеститорите във вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“ се преобразуват в дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд – 5 Централна и Източна Европа“, като броят притежавани дялове от вливащия се фонд се умножи по коефициента на замяна и се закръгли до четвъртия знак след десетичната запетая. Изчислението на броя дялове на всеки инвеститор и преобразуването им в дялове от приемащия фонд се извършва от Централен Депозитар АД.

В таблицата по-долу е представено изчислението на съотношението на замяна, извършено от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД на 01.06.2018 г.:

Ефективната дата на преобразуване на вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” в приемащия ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа” е 07.06.2018 г.
Обратното изкупуване и продажба на дялове на приемащия ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа” ще бъде възобновено на 08.06.2018 г.
Притежателите на дялове от вливащия се ДФ „Стандарт Инвестмънт Международен Фонд” могат да упражняват правата си на притежатели на дялове от ДФ „Конкорд Фонд 5 – Централна и Източна Европа”, считано от 08.06.2018 г.