УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД уведомява инвеститорите в дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ относно реда и начина за осъществяване на публичното предлагане на дяловете от увеличението на капитала на фонда.

Във връзка с решение на Съвета на директорите на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД от 29.06.2020 г. за увеличаване на капитала на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CODA) и последващо публикуване на съобщение по чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на управляващото дружество (www.concord-am.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД (www.abc-finance.info) на 25.09.2020 г., Българска фондова борса АД е допуснала до търговия емисия права със следните параметри:
– Брой дялове преди увеличението: 967 000;
– Брой издадени права: 967 000;
– Брой дялове, предложени за записване: 3 868 000;
– Номинална стойност на 1 дял: 10.00 лв.;
– Емисионна стойност на 1 дял: 12.20 лв.;
– Съотношение между издадените права и новите дялове: право/дялове: 1/4;
– Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 3 000 000 дяла;
– Борсов код на издадените права: CODA1;
– ISIN код на издадените права: BG4000011206;
– LEI код на емитента: 8945006MT4ZZ5EBVCH59;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
– Валута на търговия: лева;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.0100;
– Начална дата за търговия на правата на борсата: 07.10.2020 г.;
– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 14.10.2020 г.;
– Начална дата за прехвърляне на правата: 07.10.2020 г.;
– Крайна дата за прехвърляне на правата: 16.10.2020 г.;
– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 20.10.2020 г.;
– Начална дата за записване на дялове от увеличението: 07.10.2020 г.;
– Крайна дата за записване на дялове от увеличението: 09.11.2020 г.;
– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП АВС Финанс АД ;
– Банка, в която е открита набирателна сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД; IBAN: BG51RZBB91551012444317, BIC RZBBBFSF.
– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили дялове най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. притежатели на дялове към 02.10.2020 г. (петък);
– Последната дата за сключване на сделки с дялове на това дружество на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 30.09.2020 г. (сряда).
Проспектът може да бъде намерен на https://concord-am.bg/vzaimni-fondove/concord-fond-7/.

Заявка за записване на дялове можете да изтеглите тук.