Във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на дялове от 03.09.2021 г. за увеличаване на капитала на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия www.infostock.bg, на Емитента (www.concord-am.bg) и на упълномощения инвестиционен посредник (www.abc-finance.info) на 06.10.2021 г., с нареждане на Директор Търговия, на основание чл. 34, ал. 3 във връзка с чл. 32, ал. 2 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса АД, БФБ допуска до търговия следната емисия права:
– Брой дялове преди увеличението: 967 000;
– Брой издадени права: 967 000;
– Брой дялове, предложени за записване: 5 318 500;
– Номинална стойност на един дял: 10.00 лв.;
– Емисионна стойност на един дял: 12.30 лв.;
– Съотношение между издадените права и новите дялове: право/дялове: 1/5.5;
– Всяко лице може да запише най-малко един нов дял и най-много такъв брой дялове, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 5.5. При получаване на брой дялове, който не е цяло число, резултатът се закръглява до по-малкото цяло число;
– Капиталът ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и платени най-малко 2 659 250 бр. нови дялове;
– Борсов код на издадените права: CCR1;
– ISIN код на издадените права: BG4000005216;
– CFI код на издадените права: ще бъде оповестен допълнително;
– LEI код на емитента: 8945006MT4ZZ5EBVCH59;
– Сегментен MIC: ZBUL;
– Пазарна партида (лот): 1 (едно) право;
– Валута на търговия: лева;
– Минимална стъпка на котиране: 0.001;
– Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 0.338 лв.;
– Начална дата за търговия на правата на борсата: 18.10.2021 г.;
– Крайна дата за търговия на правата на борсата: 25.10.2021 г.;
– Начална дата за прехвърляне на правата: 18.10.2021 г.;
– Крайна дата за прехвърляне на правата: 27.10.2021 г.;
– Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 29.10.2021 г.;
– Начална дата за записване на дялове от увеличението: 18.10.2021 г.;
– Крайна дата за записване на дялове от увеличението: 04.11.2021 г.;
– Борсов член, упълномощен да обслужва увеличението на капитала: ИП АВС Финанс АД;
– Банка, в която да бъде открита набирателна сметка: Райфайзенбанк (България) ЕАД;
– Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили дялове най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 от ЗППЦК, т.е. притежатели на дялове към 13.10.2021 г. (сряда);
– Последната дата за сключване на сделки с дялове на този фонд на Борсата, в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 11.10.2021 г. (понеделник).
Проспектът може да бъде намерен на интернет страницата на Борсата