Уважаеми Дами и Господа,

В съответствие с разпоредбите на чл. 112д от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с настоящото Ви уведомяваме увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ чрез издаване на нови 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя нови поименни дялове с право на глас с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки.

Предвид това на снование чл. 112д от ЗППЦК оповестяваме следната информация:

• Към дата на приключване на публичното предлагане – 05.11.2021 г., общият дялове с право на глас от емисия с ISIN BG9000008169, издадени от Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ е 6 285 500 (шест милиона двеста осемдесет и пет хиляди и петстотин) броя дялове;

• Към дата на приключване на публичното предлагане – 05.11.2021 г., размерът на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“ след увеличението е 62 855 000 (шестдесет и два милиона осемстотин петдесет и пет хиляди) лева.

С уважение,

Към Уведомлението Тук