Уведомление за приключване и резултатите от подписката по увеличението на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Уважаеми Дами и Господа, В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на национален договорен...

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“

СЪОБЩЕНИЕ до инвеститорите за удължаване на срока на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управляван от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД Съветът на...

Уведомление относно увеличение на капитала на НДФ Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп с права

Във връзка с решение на Общото събрание на притежателите на дялове от 03.09.2021 г. за увеличаване на капитала на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп (CCR7) и последващо оповестяване по реда на чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на електронната медия...

„Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа – 06.10.2021 г.“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по...

Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансови услуги.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД (наричано по-долу „Управляващото дружество“ или „УД“) приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за...