„Съобщение по чл. 89т, ал.1 и 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа – 06.10.2021 г.“

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 89т, ал. 1 и 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1303, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенция по...

Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансови услуги.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД (наричано по-долу „Управляващото дружество“ или „УД“) приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за...

Информация по отношение на неблагоприятни въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД приветства усилията, както на ООН, така и на Европейския съюз за устойчиво развитие. Намаляването на ефекта от изменението на климата в глобален мащаб следва да бъде основа за последващото поставяне на целите за устойчиво развитие,...