Уважаеми Дами и Господа,

В съответствие с разпоредбите на чл. 112б, ал. 12 от ЗППЦК и чл. 24, ал. 1 от Наредба № 2, с настоящото Ви уведомяваме за успешното приключване на подписката за публично предлагане на дялове от увеличението на капитала на национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“. Подписката е проведена съгласно решение на Общото събрание на притежателите на дялове на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп“, управлявано от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД за увеличение на капитала от 9 670 000 (девет милиона шестстотин и седемдесет хиляди) на 75 087 550 (седемдесет и пет милиона осемдесет и седем хиляди петстотин и петдесет) лева, чрез издаване на нови 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя дялове с номинална стойност 10 (десет) лева и емисионна стойност 12.30 (дванадесет лева и тридесет стотинки) лева всеки, въз основа на Проспект за публично предлагане на дялове, потвърден от Комисия за финансов надзор с Решение № 734 – Е от 05.10.2021 г.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 05.11.2021 г.;
  • Общ брой записани дялове – 5 318 500 (пет милиона триста и осемнадесет хиляди и петстотин) броя;
  • Сума, получена срещу записаните дялове – 65 417 550 (шестдесет и пет милиона четиристотин и седемнадесет хиляди петстотин и петдесет) лева;
  • Размер на всички разходи за публичното предлагане – 25 211 (двадесет и пет хиляди двеста и единадесет) лева.

При провеждането на подписката не бяха констатирани затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на новите дялове.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт” АД