Продуктите на Конкорд Асет Мениджмънт

Взаимни Фондове, ОтЛИЧЕН Финансов План и Доверително управление

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е най-голямото управляващо дружество в България по размер на управляваните активи във взаимни фондове и в топ 5 сред всички управляващи дружества в България. Дружеството управлява следните договорни фондове:

Дружеството предлага продуктът ОтЛИЧЕН Финансов План, който представлява възможност за регулярна инвестиция на свободни средства и има спестовен характер.