Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп

Национален договорен фонд от затворен тип.

След провеждане на публично предлагане на дялове, общият брой на емитирани дялове възлиза на 6 285 500 броя с номинална стойност от 10 лева за дял.
Фондът инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска. Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване.
Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Националният договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор и се счита за учреден след вписването му в Регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички решения относно ФОНДА – неговото създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване се вземат от Управляващото дружество, което действа от името и за сметка на фонда. Вноските в имуществото на фонда могат да бъдат само в пари. Всички активи, които са придобити за фонда, са обща собственост на инвестиралите в него лица. Печалбите и загубите на фонда се поемат от инвеститорите съразмерно на техния дял в имуществото на Фонда. Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп” има високо рисков профил.

Фондът представлява национален договорен фонд от затворен тип, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране в Република България. Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, не е колективна инвестиционна схема. Фондът е в процес на учредяване. Той се управлява от Управляващо Дружество „Конкорт Асет Мениджмънт“ АД със седалище България, София 1303, бул. Тодор Александров №117.
Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,
Лице за контакт: Татяна Колева – Директор за връзка с инвеститорите

Инвестиционна структура на акциите

Рисков профил
  • Акции 61.60% 61.60%
  • Облигации 3.81% 3.81%
  • Дялове на колективни инвестиционни схеми 29.55% 29.55%
  • Вземания 5.01% 5.01%
  • Парични средства 0.04% 0.04%
Актуално към 29.02.2024 г.
Инвестиционната стратегия на Националния договорен фонд от затворен тип предвижда инвестиране до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. Фондът ще търси инвестиции, които да отговарят на неговите инвестиционни цели.

Документи

РАЗРЕШЕНИЕ НДФ Конкорд Фонд 7 - Саут-Ийст Юръп Първоначален Регистрационен документ от 6.10.2021 Първоначално Резюме от 6.10.2021 Първоначален Документ за предлаганите ценни книжа от 6.10.2021 Актуално Резюме от 4.11.2021 Актуален Документ за предлагане на ценни книжа от 4.11.2021 Актуален Регистрационен документ от 4.11.2021 Правила Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Правила за оценка и управление на риска Методи за оценка на активите Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Прилагани системи за управление на риск за периода 01.12.2022 г.- 31.03.2023 година на НДФ „Конкорд Фонд-7 - Саут-Ийст Юръп” Информация по чл. 237 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Прилагани системи за управление на риск за периода 01.04.2023 г.- 30.06.2023 година на НДФ „Конкорд Фонд-7 - Саут-Ийст Юръп” Прилаганите системи за управление на риска за периода 01.07.2023 г. - 30.09.2023 г. на НДФ Конкорд Фонд-7 - Саут-Ийст Информация по чл. 237 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Прилаганите системи за управление на риска за периода 01,10.2023 г. - 31,12.2023 г. на НДФ Конкорд Фонд-7 - Саут-Ийст Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Прилаганите системи за управление на риска за периода 01.01.2024 г. - 31.03.2024 г. на НДФ Конкорд Фонд-7 - Саут-Ийст


Past Performance Yield Concord Fund 7 NDF Closed OID NDF7 22 02 2024 Scenario Concord Fund 7-NDF-april 2014-march 2024

SCENARIO – Сценарии за резултатите съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268

PERFORMANCE – Информация за резултатите за минали периоди съгласно Регламент (ЕС) № 1286/2014, Делегиран регламент (ЕС) 2017/653 и Делегиран регламент (ЕС) 2021/2268 на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”

OID – Основен информационен документ на НДФ „Конкорд Фонд – 7 Саут-Ийст Юръп”

2023

Списък на присъствалите 13.06.2023 г.
Протокол от ОС 13.06.2023 г.
Протокол от Мандатна комисия от 29.05.2023 г.
Списък на присъствалите 29.05.2023 г.
Протокол за взето решение от СД за свикване на ОС
Покана за свикване на ОС
Пълномощно
Доклад ДВИ
Предложение за разпределение на финансов резултат
Отчет на одитния комитет за 2022 г.
Годишен финансов отчет 2023

2022

Списък на присъствалите 14.06.2022 год,
Протокол от ОС 14.06.2022 г.
Списък на присъствалите 30.05.2022 год,
Протокол от 30.05.2022 г.
Покана за свикване на ОС
Протокол за взето решение от СД за свикване на ОС
Пълномощно
Доклад ДВИ
Отчет на одитния комитет за 2021 г.
Предложение за разпределение на финансов резултат
Годишен финансов отчет 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2023

2022

2021

2020

Годишен отчет за 2020 год. Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба 44 относно целите и политиката за управление риска за 2020 г. Резюме 03.09.2020 г. Документ за предлаганите ценни книжа 03.09.2020 г. Регистрационен документ 03.09.2020 г. Уведомление 29.12.2020 г. Уведомление 18.12.2020 г. Уведомление 11.12.2020 г. Уведомление 04.12.2020 г. Уведомление 27.11.2020 г. Уведомление 20.11.2020 г. Уведомление 13.11.2020 г. Уведомление 06.11.2020 г. Уведомление 30.10.2020 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2020 г. Уведомление 23.10.2020 г. Уведомление 16.10.2020 г. Уведомление 09.10.2020 г. Уведомление 02.10.2020 г. Уведомление 25.09.2020 г. Уведомление 18.09.2020 г. Уведомление 11.09.2020 г. Уведомление 04.09.2020 г. Уведомление 28.08.2020 г. Уведомление 21.08.2020 г. Уведомление 14.08.2020 г. Уведомление 07.08.2020 г. Уведомление 31.07.2020 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.. Уведомление 24.07.2020 г. Уведомление 17.07.2020 г. Уведомление 10.07.2020 г. Уведомление 03.07.2020 г. Уведомление 26.06.2020 г. Уведомление 19.06.2020 г. Уведомление 12.06.2020 г. Уведомление 05.06.2020 г. Уведомление 29.05.2020 г. Уведомление 22.05.2020 г. Уведомление 15.05.2020 г. Уведомление 08.05.2020 г. Уведомление 04.05.2020 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г. Уведомление 24.04.2020 г. Уведомление 21.04.2020 г. Уведомление 10.04.2020 г. Уведомление 03.04.2020 г. Уведомление 27.03.2020 г. Уведомление 20.03.2020 г. Уведомление 13.03.2020 г. Уведомление 06.03.2020 г. Уведомление 28.02.2020 г. Уведомление 21.02.2020 г. Уведомление 14.02.2020 г. Уведомление 07.02.2020 г. Уведомление 31.01.2020 г. Уведомление 24.01.2020 г. Уведомление 17.01.2020 г. Уведомление 10.01.2020 г. Уведомление 03.01.2020 г.

2019

Годишен финансов отчет за 2019 год. Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление риска за 2019 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2019 г. Уведомление 27.12.2019 г. Уведомление 20.12.2019 г. Уведомление 13.12.2019 г. Уведомление 06.12.2019 г. Уведомление 29.11.2019 г. Уведомление 22.11.2019 г. Уведомление 15.11.2019 г. Уведомление 08.11.2019 г. Уведомление 31.10.2019 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2019 г. Уведомление 25.10.2019 г. Уведомление 18.10.2019 г. Уведомление 11.10.2019 г. Уведомление 04.10.2019 г. Уведомление 27.09.2019 г. Уведомление 20.09.2019 г. Уведомление 13.09.2019 г. Уведомление 09.09.2019 г. Уведомление 30.08.2019 г. Уведомление 23.08.2019 г. Уведомление 16.08.2019 г. Уведомление 09.08.2019 г. Уведомление 02.08.2019 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2019 г. Уведомление 26.07.2019 г. Уведомление 19.07.2019 г. Уведомление 12.07.2019 г. Уведомление 05.07.2019 г. Уведомление 28.06.2019 г. Уведомление 21.06.2019 Уведомление 14.06.2019 Уведомление 07.06.2019 Уведомление 31.05.2019 Уведомление 27.05.2019 Уведомление 17.05.2019 Уведомление 10.05.2019 Уведомление 03.05.2019 Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2019 г. Уведомление 30.04.2019 Уведомление 19.04.2019 Уведомление 12.04.2019 Уведомление 05.04.2019 Уведомление 29.03.2019 Уведомление 21.03.2019 Уведомление 15.03.2019 Уведомление 08.03.2019 Уведомление 01.03.2019 Уведомление 22.02.2019 Уведомление 15.02.2019 Уведомление 08.02.2019 г. Уведомление 01.02.2019 г. Уведомление 25.01.2019 г. Уведомление 18.01.2019 г. Уведомление 11.01.2019 г. Уведомление 04.01.2019 г.

2018

Годишен финансов отчет за 2018 год. Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. Уведомление 28.12.2018 г. Уведомление 21.12.2018 г. Уведомление 14.12.2018 г. Уведомление 07.12.2018 г. Уведомление 30.11.2018 г. Уведомление 23.11.2018 г. Уведомление 16.11.2018 г. Уведомление 09.11.2018 г. Уведомление 02.11.2018 г. Уведомление 26.10.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2018 г. Уведомление 19.10.2018 г. Уведомление 12.10.2018 г. Уведомление 05.10.2018 г. Уведомление 28.09.2018 г. Уведомление 21.09.2018 г. Уведомление 14.09.2018 г. Уведомление 07.09.2018 г. Уведомление 31.08.2018 г. Уведомление 24.08.2018 г. Уведомление 17.08.2018 г. Уведомление 10.08.2018 г. Уведомление 03.08.2018 г. Уведомление 27.07.2018 г. Уведомление 20.07.2018 г. Уведомление 13.07.2018 г. Уведомление 06.07.2018 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2018 г. Уведомление 29.06.2018 г. Уведомление 22.06.2018 г. Уведомление 15.06.2018 г. Уведомление 08.06.2018 г. Уведомление 01.06.2018 г. Уведомление 25.05.2018 г. Уведомление 18.05.2018 г. Уведомление 11.05.2018 г. Уведомление 04.05.2018 г. Уведомление 27.04.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 г. Уведомление 20.04.2018 г. Уведомление 13.04.2018 г. Уведомление 10.04.2018 г. Уведомление 30.03.2018 г. Уведомление 23.03.2018 г. Уведомление 16.03.2018 г. Уведомление 09.03.2018 г. Уведомление 02.03.2018 г. Уведомление 23.02.2018 г. Уведомление 16.02.2018 г. Уведомление 09.02.2018 г. Уведомление 02.02.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 г. Уведомление 26.01.2018 г. Уведомление 19.01.2018 г. Уведомление 12.01.2018 г. Уведомление 05.01.2018 г.

2017

Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2017 г. Годишен финансов отчет за 2017 год. Декларация на отговорните Уведомление 29.12.2017 г. Уведомление 22.12.2017 г. Уведомление 15.12.2017 г. Уведомление 08.12.2017 г. Уведомление 01.12.2017 г. Уведомление 24.11.2017 г. Уведомление 17.11.2017 г. Уведомление 10.11.2017 г. Уведомление 03.11.2017 г. Уведомление 27.10.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2017 г. Уведомление 20.10.2017 г. Уведомление 13.10.2017 г. Уведомление 06.10.2017 г. Уведомление 29.09.2017 г. Уведомление 25.09.2017 г. Уведомление 15.09.2017 г. Уведомление 07.09.2017 г. Уведомление 31.08.2017 г. Уведомление 24.08.2017 г. Уведомление 18.08.2017 г. Уведомление 11.08.2017 г. Уведомление 04.08.2017 г. Уведомление 28.07.2017 г. Уведомление 21.07.2017 г. Уведомление 14.07.2017 г. Уведомление 07.07.2017 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2017 г. Уведомление 30.06.2017 г. Уведомление 23.06.2017 г. Уведомление 16.06.2017 г. Уведомление 09.06.2017 г. Уведомление 02.06.2017 г. Уведомление 26.05.2017 г. Уведомление 19.05.2017 г. Уведомление 12.05.2017 г. Уведомление 05.05.2017 г. Уведомление 28.04.2017 г. Уведомление 21.04.2017 г. Уведомление 18.04.2017 г. Уведомление 07.04.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2017 г. Уведомление 31.03.2017 г. Уведомление 24.03.2017 г. Уведомление 17.03.2017 г. Уведомление 10.03.2017 г. Уведомление 06.03.2017 г. Уведомление 24.02.2017 г. Уведомление 17.02.2017 г. Уведомление 10.02.2017 г. Уведомление 03.02.2017 г. Уведомление 27.01.2017 г. Уведомление 20.01.2017 г. Уведомление 13.01.2017 г. Уведомление 06.01.2017 г.

2016


Архив Сценарии

    Scenario F1Scenario F1 OFPScenario F2Scenario F2 OFPScenario F3Scenario F4Scenario F5Scenario F6Scenario F6 OFPScenario NDF7Scenario F1 18 01 2023Scenario F1 OFP 18 01 2023Scenario F2 18 01 2023Scenario F2 OFP 18 01 2023Scenario F3 18 01 2023Scenario F4 18 01 2023Scenario F5 18 01 2023Scenario F6 18 01 2023Scenario F6 OFP 18 01 2023Scenario F7 18 01 2023Performance Scenario Concord Fund 2-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 2-OFP-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 3-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 4-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 5-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 6-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 6-OFP-feb 2013-jan 2023Performance Scenario Concord Fund 7-NDF-feb 2013-jan 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-feb 2013-jan 2023Scenario Concord Fund 1-feb 2013-jan 2023Past Performance Yield Concord Fund 1Past Performance Yield Concord Fund 2Past Performance Yield Concord Fund 3Past Performance Yield Concord Fund 4Past Performance Yield Concord Fund 5Past Performance Yield Concord Fund 6Past Performance Yield Concord Fund 7 NDF-closed FundConcord Fund 1-march 2013-feb 2023Concord Fund 1-OFP-march 2013-feb 2023Concord Fund 2-march 2013-feb 2023Concord Fund 2-OFP-march 2013-feb 2023Concord Fund 3-march 2013-feb 2023Concord Fund 4-march 2013-feb 2023Concord Fund 5-march 2013-feb 2023Concord Fund 6-march 2013-feb 2023Concord Fund 6-OFP-march 2013-feb 2023Concord Fund 7-NDF-march 2013-feb 2023OID_F1_19_04_2023OID_F1_OFP_19_04_2023OID_F3_19_04_2023OID_F4_19_04_2023OID_F5_19_04_2023OID_NDF7_19_04_2023Concord Fund 1-OFP-april 2013-march 2023Concord Fund 1-april 2013-march 2023Concord Fund 2-april 2013-march 2023Concord Fund 2-OFP-april 2013-march 2023Concord Fund 3-april 2013-march 2023Concord Fund 4-april 2013-march 2023Concord Fund 5-april 2013-march 2023Concord Fund 6-april 2013-march 2023Concord Fund 6-OFP-april 2013-march 2023Concord Fund NDF 7-april 2013-march 2023Scenario Concord Fund 1-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 2-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 3-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 4-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 5-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 6-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-may 2013-april 2023Scenario Concord Fund 1-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 2-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 3-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 4-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 5-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 6-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-june 2013-may 2023Scenario Concord Fund 1-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 2-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 3-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 4-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 5-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 6-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-july 2013-june 2023Scenario Concord Fund 1-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 2-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 3-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 4-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 5-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 6-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-august 2013-july 2023Scenario NDF Concord Fund 7-august 2013-july 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 1-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 2-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 3-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 4-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 5-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 6-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund Ndf-7-september 2013-august 2023Scenario Concord Fund 1-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 2-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 3-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 4-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 5-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 6-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-october 2013-september 2023Scenario Concord Fund 1-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 2-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 3-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 4-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 5-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 6-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-november 2013-october 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-november 2013-october 2023OID_F2_30_11_2023OID_F2_OFP_30_11_2023OID_F6_30_11_2023OID_F6_OFP_30_11_2023Scenario Concord Fund 1-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 1-OFP-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 2-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 3-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 4-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 5-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 6-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 6-OFP-december 2013-november 2023Scenario Concord Fund 7-NDF-december 2013-november 2023OID NDF7 03 01 2024Scenario Concord Fund 1-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 1-OFP January 2014-december 2023Scenario Concord Fund 2-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 2-OFP-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 3-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 4-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 5-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 6-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund-6-OFP-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund NDF-january 2014-december 2023Scenario Concord Fund 1-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 1-OFP-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 2-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 2-OFP-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 3-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 4-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 5-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 6-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 6-OFP-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 7-NDF-closed-fund-february 2014-january 2024Scenario Concord Fund 1-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 1-OFP-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 2-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 2-OFP-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 3-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 4-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 5-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 6-march 2014-february 2024Scenario Concord Fund 6-march OFP-2014-february 2024Scenario Concord Fund 7-NDF-march 2014-february 2024
Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088