Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп

Национален договорен фонд от затворен тип.

След провеждане на публично предлагане на дялове, общият брой на емитирани дялове възлиза на 6 285 500 броя с номинална стойност от 10 лева за дял.
Фондът инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска. Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване.
Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Националният договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор и се счита за учреден след вписването му в Регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички решения относно ФОНДА – неговото създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване се вземат от Управляващото дружество, което действа от името и за сметка на фонда. Вноските в имуществото на фонда могат да бъдат само в пари. Всички активи, които са придобити за фонда, са обща собственост на инвестиралите в него лица. Печалбите и загубите на фонда се поемат от инвеститорите съразмерно на техния дял в имуществото на Фонда. Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп” има високо рисков профил.

Фондът представлява национален договорен фонд от затворен тип, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране в Република България. Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, не е колективна инвестиционна схема. Фондът е в процес на учредяване. Той се управлява от Управляващо Дружество „Конкорт Асет Мениджмънт“ АД със седалище България, София 1303, бул. Тодор Александров №117.
Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,
Лице за контакт: Татяна Колева – Директор за връзка с инвеститорите

Инвестиционна структура на акциите

Инвестиционната стратегия на Националния договорен фонд от затворен тип предвижда инвестиране до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. Фондът ще търси инвестиции, които да отговарят на неговите инвестиционни цели.

Рисков профил

  • Акции 66.63%
  • Облигации 3.83%
  • Дялове на колективни инвестиционни схеми 27.99%
  • Вземания 1.46%
  • Парични средства 0.09%

Актуално към 31.10.2022 г.

Документи

2022

Уведомление 25.11.2022 г.
Уведомление 18.11.2022 г.
Уведомление 11.11.2022 г.
Уведомление 04.11.2022 г.
Уведомление 28.10.2022 г.
Уведомление 21.10.2022 г.
Уведомление 14.10.2022 г.
Уведомление 07.10.2022 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2022 г.
Уведомление 30.09.2022 г.
Уведомление 23.09.2022 г.
Уведомление 16.09.2022 г.
Уведомление 09.09.2022 г.
Уведомление 02.09.2022 г.
Уведомление 26.08.2022 г.
Уведомление 19.08.2022 г.
Уведомление 12.08.2022 г.
Уведомление 05.08.2022 г.
Уведомление 29.07.2022 г.
Уведомление 22.07.2022 г.
Уведомление 15.07.2022 г.
Уведомление 08.07.2022 г.
Уведомление 01.07.2022 г.
Междинен финансов отчет към 30.06.2022 г.
Уведомление 24.06.2022 г.
Уведомление 17.06.2022 г.
Уведомление 10.06.2022 г.
Уведомление 03.06.2022 г.
Уведомление 27.05.2022 г.
Уведомление 20.05.2022 г.
Уведомление 13.05.2022 г.
Уведомление 09.05.2022 г.
Уведомление 29.04.2022 г.
Уведомление 26.04.2022 г.
Уведомление 15.04.2022 г.
Уведомление 08.04.2022 г.
Уведомление 01.04.2022 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2022 г.
Уведомление 25.03.2022 г.
Уведомление 18.03.2022 г.
Уведомление 11.03.2022 г.
Уведомление 04.03.2022 г.
Уведомление 25.02.2022 г.
Уведомление 18.02.2022 г.
Уведомление 11.02.2022 г.
Уведомление 04.02.2022 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2021 г.
Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление риска за 2021 г.
Уведомление 28.01.2022 г.
Уведомление 21.01.2022 г.
Уведомление 14.01.2022 г.
Уведомление 07.01.2022 г.

2021

Годишен отчет за 2021 год.
Уведомление 31.12.2021 г.
Уведомление 29.12.2021 г.
Уведомление 17.12.2021 г.
Уведомление 10.12.2021 г.
Уведомление 03.12.2021 г.
Уведомление 26.11.2021 г.
Уведомление 19.11.2021 г.
Уведомление 12.11.2021 г.
Уведомление 05.11.2021 г.
Уведомление 29.10.2021 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2021 г.
Уведомление 22.10.2021 г.
Уведомление 15.10.2021 г.
Уведомление 08.10.2021 г.
Уведомление 01.10.2021 г.
Уведомление 24.09.2021 г.
Уведомление 17.09.2021 г.
Уведомление 10.09.2021 г.
Уведомление 03.09.2021 г.
Уведомление 27.08.2021 г.
Уведомление 20.08.2021 г.
Уведомление 13.08.2021 г.
Шестмесечен отчет съгл. чл. 75, т. 1 към 30.06.2021 г.
Уведомление 06.08.2021 г.
Уведомление 30.07.2021 г.
Уведомление 23.07.2021 г.
Уведомление 16.07.2021 г.
Уведомление 09.07.2021 г.
Уведомление 02.07.2021 г.
Уведомление 25.06.2021 г.
Уведомление 18.06.2021 г.
Уведомление 11.06.2021 г.
Уведомление 04.06.2021 г.
Уведомление 28.05.2021 г.
Уведомление 21.05.2021 г.
Уведомление 14.05.2021 г.
Уведомление 07.05.2021 г.
Уведомление 05.05.2021 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2021 г.
Уведомление 23.04.2021 г.
Уведомление 16.04.2021 г.
Уведомление 09.04.2021 г.
Уведомление 02.04.2021 г.
Уведомление 26.03.2021 г.
Уведомление 19.03.2021 г.
Уведомление 12.03.2021 г.
Уведомление 05.03.2021 г.
Уведомление 26.02.2021 г.
Уведомление 19.02.2021 г.
Уведомление 12.02.2021 г.
Уведомление 05.02.2021 г.
Уведомление 29.01.2021 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2020 г.
Уведомление 22.01.2021 г.
Уведомление 15.01.2021 г.
Уведомление 08.01.2021 г.
Уведомление 04.01.2021 г.

2020

Годишен отчет за 2020 год.
Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба 44 относно целите и политиката за управление риска за 2020 г.
Уведомление 29.12.2020 г.
Уведомление 18.12.2020 г.
Уведомление 11.12.2020 г.
Уведомление 04.12.2020 г.
Уведомление 27.11.2020 г.
Уведомление 20.11.2020 г.
Уведомление 13.11.2020 г.
Уведомление 06.11.2020 г.
Уведомление 30.10.2020 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2020 г.
Уведомление 23.10.2020 г.
Уведомление 16.10.2020 г.
Уведомление 09.10.2020 г.
Уведомление 02.10.2020 г.
Уведомление 25.09.2020 г.
Уведомление 18.09.2020 г.
Уведомление 11.09.2020 г.
Уведомление 04.09.2020 г.
Уведомление 28.08.2020 г.
Уведомление 21.08.2020 г.
Уведомление 14.08.2020 г.
Уведомление 07.08.2020 г.
Уведомление 31.07.2020 г.
Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г..
Уведомление 24.07.2020 г.
Уведомление 17.07.2020 г.
Уведомление 10.07.2020 г.
Уведомление 03.07.2020 г.
Уведомление 26.06.2020 г.
Уведомление 19.06.2020 г.
Уведомление 12.06.2020 г.
Уведомление 05.06.2020 г.
Уведомление 29.05.2020 г.
Уведомление 22.05.2020 г.
Уведомление 15.05.2020 г.
Уведомление 08.05.2020 г.
Уведомление 04.05.2020 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г.
Уведомление 24.04.2020 г.
Уведомление 21.04.2020 г.
Уведомление 10.04.2020 г.
Уведомление 03.04.2020 г.
Уведомление 27.03.2020 г.
Уведомление 20.03.2020 г.
Уведомление 13.03.2020 г.
Уведомление 06.03.2020 г.
Уведомление 28.02.2020 г.
Уведомление 21.02.2020 г.
Уведомление 14.02.2020 г.
Уведомление 07.02.2020 г.
Уведомление 31.01.2020 г.
Уведомление 24.01.2020 г.
Уведомление 17.01.2020 г.
Уведомление 10.01.2020 г.
Уведомление 03.01.2020 г.

2019

Годишен финансов отчет за 2019 год.
Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление риска за 2019 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2019 г.
Уведомление 27.12.2019 г.
Уведомление 20.12.2019 г.
Уведомление 13.12.2019 г.
Уведомление 06.12.2019 г.
Уведомление 29.11.2019 г.
Уведомление 22.11.2019 г.
Уведомление 15.11.2019 г.
Уведомление 08.11.2019 г.
Уведомление 31.10.2019 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2019 г.
Уведомление 25.10.2019 г.
Уведомление 18.10.2019 г.
Уведомление 11.10.2019 г.
Уведомление 04.10.2019 г.
Уведомление 27.09.2019 г.
Уведомление 20.09.2019 г.
Уведомление 13.09.2019 г.
Уведомление 09.09.2019 г.
Уведомление 30.08.2019 г.
Уведомление 23.08.2019 г.
Уведомление 16.08.2019 г.
Уведомление 09.08.2019 г.
Уведомление 02.08.2019 г.
Шестмесечен отчет към 30.06.2019 г.
Уведомление 26.07.2019 г.
Уведомление 19.07.2019 г.
Уведомление 12.07.2019 г.
Уведомление 05.07.2019 г.
Уведомление 28.06.2019 г.
Уведомление 21.06.2019
Уведомление 14.06.2019
Уведомление 07.06.2019
Уведомление 31.05.2019
Уведомление 27.05.2019
Уведомление 17.05.2019
Уведомление 10.05.2019
Уведомление 03.05.2019
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2019 г.
Уведомление 30.04.2019
Уведомление 19.04.2019
Уведомление 12.04.2019
Уведомление 05.04.2019
Уведомление 29.03.2019
Уведомление 21.03.2019
Уведомление 15.03.2019
Уведомление 08.03.2019
Уведомление 01.03.2019
Уведомление 22.02.2019
Уведомление 15.02.2019
Уведомление 08.02.2019 г.
Уведомление 01.02.2019 г.
Уведомление 25.01.2019 г.
Уведомление 18.01.2019 г.
Уведомление 11.01.2019 г.
Уведомление 04.01.2019 г.

2018

Годишен финансов отчет за 2018 год.
Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2018 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г.
Уведомление 28.12.2018 г.
Уведомление 21.12.2018 г.
Уведомление 14.12.2018 г.
Уведомление 07.12.2018 г.
Уведомление 30.11.2018 г.
Уведомление 23.11.2018 г.
Уведомление 16.11.2018 г.
Уведомление 09.11.2018 г.
Уведомление 02.11.2018 г.
Уведомление 26.10.2018 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2018 г.
Уведомление 19.10.2018 г.
Уведомление 12.10.2018 г.
Уведомление 05.10.2018 г.
Уведомление 28.09.2018 г.
Уведомление 21.09.2018 г.
Уведомление 14.09.2018 г.
Уведомление 07.09.2018 г.
Уведомление 31.08.2018 г.
Уведомление 24.08.2018 г.
Уведомление 17.08.2018 г.
Уведомление 10.08.2018 г.
Уведомление 03.08.2018 г.
Уведомление 27.07.2018 г.
Уведомление 20.07.2018 г.
Уведомление 13.07.2018 г.
Уведомление 06.07.2018 г.
Шестмесечен отчет към 30.06.2018 г.
Уведомление 29.06.2018 г.
Уведомление 22.06.2018 г.
Уведомление 15.06.2018 г.
Уведомление 08.06.2018 г.
Уведомление 01.06.2018 г.
Уведомление 25.05.2018 г.
Уведомление 18.05.2018 г.
Уведомление 11.05.2018 г.
Уведомление 04.05.2018 г.
Уведомление 27.04.2018 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 г.
Уведомление 20.04.2018 г.
Уведомление 13.04.2018 г.
Уведомление 10.04.2018 г.
Уведомление 30.03.2018 г.
Уведомление 23.03.2018 г.
Уведомление 16.03.2018 г.
Уведомление 09.03.2018 г.
Уведомление 02.03.2018 г.
Уведомление 23.02.2018 г.
Уведомление 16.02.2018 г.
Уведомление 09.02.2018 г.
Уведомление 02.02.2018 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 г.
Уведомление 26.01.2018 г.
Уведомление 19.01.2018 г.
Уведомление 12.01.2018 г.
Уведомление 05.01.2018 г.

2017

Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2017 г.

Годишен финансов отчет за 2017 год.
Декларация на отговорните
Уведомление 29.12.2017 г.
Уведомление 22.12.2017 г.
Уведомление 15.12.2017 г.
Уведомление 08.12.2017 г.
Уведомление 01.12.2017 г.
Уведомление 24.11.2017 г.
Уведомление 17.11.2017 г.
Уведомление 10.11.2017 г.
Уведомление 03.11.2017 г.
Уведомление 27.10.2017 г.
Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2017 г.
Уведомление 20.10.2017 г.
Уведомление 13.10.2017 г.
Уведомление 06.10.2017 г.
Уведомление 29.09.2017 г.
Уведомление 25.09.2017 г.
Уведомление 15.09.2017 г.
Уведомление 07.09.2017 г.
Уведомление 31.08.2017 г.
Уведомление 24.08.2017 г.
Уведомление 18.08.2017 г.
Уведомление 11.08.2017 г.
Уведомление 04.08.2017 г.
Уведомление 28.07.2017 г.
Уведомление 21.07.2017 г.
Уведомление 14.07.2017 г.
Уведомление 07.07.2017 г.
Шестмесечен отчет към 30.06.2017 г.
Уведомление 30.06.2017 г.
Уведомление 23.06.2017 г.
Уведомление 16.06.2017 г.
Уведомление 09.06.2017 г.
Уведомление 02.06.2017 г.
Уведомление 26.05.2017 г.
Уведомление 19.05.2017 г.
Уведомление 12.05.2017 г.
Уведомление 05.05.2017 г.
Уведомление 28.04.2017 г.
Уведомление 21.04.2017 г.
Уведомление 18.04.2017 г.
Уведомление 07.04.2017 г.
Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2017 г.
Уведомление 31.03.2017 г.
Уведомление 24.03.2017 г.
Уведомление 17.03.2017 г.
Уведомление 10.03.2017 г.
Уведомление 06.03.2017 г.
Уведомление 24.02.2017 г.
Уведомление 17.02.2017 г.
Уведомление 10.02.2017 г.
Уведомление 03.02.2017 г.
Уведомление 27.01.2017 г.
Уведомление 20.01.2017 г.
Уведомление 13.01.2017 г.
Уведомление 06.01.2017 г.

2016

 

 

 

2022

Списък на присъствалите 14.06.2022 год,
Протокол от ОС 14.06.2022 г.
Списък на присъствалите 30.05.2022 год,
Протокол от 30.05.2022 г.
Покана за свикване на ОС
Протокол за взето решение от СД за свикване на ОС
Пълномощно
Доклад ДВИ
Отчет на одитния комитет за 2021 г.
Предложение за разпределение на финансов резултат
Годишен финансов отчет 2021

2021

2020

2019

2018

2017

2021

Уведомление за разкриване на дялово участие 04.11.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 10.10.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 04.10.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 30.09.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 03.08.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 14.07.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 14.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 13.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 13.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 06.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 02.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 01.06.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 05.05.2022 г..
Уведомление за разкриване на дялово участие 05.05.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 27.04.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 05.04.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 04.04.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 02.02.2022 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 18.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 11.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 10.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 10.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 10.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 10.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.
Уведомление за разкриване на дялово участие 09.11.2021 г.

2019

2018

2017

Уведомление за разкриване на дялово участие 21.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 21.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 04.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 04.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 31.10.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 31.10.2017 год.Уведомление за разкриване на дялово участие 05.10.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 19.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 13.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 12.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 12.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 03.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 01.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 01.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 29.07.2016 год.

2021

2020

Годишен отчет за 2020 год. Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба 44 относно целите и политиката за управление риска за 2020 г. Резюме 03.09.2020 г. Документ за предлаганите ценни книжа 03.09.2020 г. Регистрационен документ 03.09.2020 г. Уведомление 29.12.2020 г. Уведомление 18.12.2020 г. Уведомление 11.12.2020 г. Уведомление 04.12.2020 г. Уведомление 27.11.2020 г. Уведомление 20.11.2020 г. Уведомление 13.11.2020 г. Уведомление 06.11.2020 г. Уведомление 30.10.2020 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2020 г. Уведомление 23.10.2020 г. Уведомление 16.10.2020 г. Уведомление 09.10.2020 г. Уведомление 02.10.2020 г. Уведомление 25.09.2020 г. Уведомление 18.09.2020 г. Уведомление 11.09.2020 г. Уведомление 04.09.2020 г. Уведомление 28.08.2020 г. Уведомление 21.08.2020 г. Уведомление 14.08.2020 г. Уведомление 07.08.2020 г. Уведомление 31.07.2020 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2020 г.. Уведомление 24.07.2020 г. Уведомление 17.07.2020 г. Уведомление 10.07.2020 г. Уведомление 03.07.2020 г. Уведомление 26.06.2020 г. Уведомление 19.06.2020 г. Уведомление 12.06.2020 г. Уведомление 05.06.2020 г. Уведомление 29.05.2020 г. Уведомление 22.05.2020 г. Уведомление 15.05.2020 г. Уведомление 08.05.2020 г. Уведомление 04.05.2020 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2020 г. Уведомление 24.04.2020 г. Уведомление 21.04.2020 г. Уведомление 10.04.2020 г. Уведомление 03.04.2020 г. Уведомление 27.03.2020 г. Уведомление 20.03.2020 г. Уведомление 13.03.2020 г. Уведомление 06.03.2020 г. Уведомление 28.02.2020 г. Уведомление 21.02.2020 г. Уведомление 14.02.2020 г. Уведомление 07.02.2020 г. Уведомление 31.01.2020 г. Уведомление 24.01.2020 г. Уведомление 17.01.2020 г. Уведомление 10.01.2020 г. Уведомление 03.01.2020 г.

2019

Годишен финансов отчет за 2019 год. Информация по чл. 43, ал.1 от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление риска за 2019 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2019 г. Уведомление 27.12.2019 г. Уведомление 20.12.2019 г. Уведомление 13.12.2019 г. Уведомление 06.12.2019 г. Уведомление 29.11.2019 г. Уведомление 22.11.2019 г. Уведомление 15.11.2019 г. Уведомление 08.11.2019 г. Уведомление 31.10.2019 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2019 г. Уведомление 25.10.2019 г. Уведомление 18.10.2019 г. Уведомление 11.10.2019 г. Уведомление 04.10.2019 г. Уведомление 27.09.2019 г. Уведомление 20.09.2019 г. Уведомление 13.09.2019 г. Уведомление 09.09.2019 г. Уведомление 30.08.2019 г. Уведомление 23.08.2019 г. Уведомление 16.08.2019 г. Уведомление 09.08.2019 г. Уведомление 02.08.2019 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2019 г. Уведомление 26.07.2019 г. Уведомление 19.07.2019 г. Уведомление 12.07.2019 г. Уведомление 05.07.2019 г. Уведомление 28.06.2019 г. Уведомление 21.06.2019 Уведомление 14.06.2019 Уведомление 07.06.2019 Уведомление 31.05.2019 Уведомление 27.05.2019 Уведомление 17.05.2019 Уведомление 10.05.2019 Уведомление 03.05.2019 Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2019 г. Уведомление 30.04.2019 Уведомление 19.04.2019 Уведомление 12.04.2019 Уведомление 05.04.2019 Уведомление 29.03.2019 Уведомление 21.03.2019 Уведомление 15.03.2019 Уведомление 08.03.2019 Уведомление 01.03.2019 Уведомление 22.02.2019 Уведомление 15.02.2019 Уведомление 08.02.2019 г. Уведомление 01.02.2019 г. Уведомление 25.01.2019 г. Уведомление 18.01.2019 г. Уведомление 11.01.2019 г. Уведомление 04.01.2019 г.

2018

Годишен финансов отчет за 2018 год. Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. Уведомление 28.12.2018 г. Уведомление 21.12.2018 г. Уведомление 14.12.2018 г. Уведомление 07.12.2018 г. Уведомление 30.11.2018 г. Уведомление 23.11.2018 г. Уведомление 16.11.2018 г. Уведомление 09.11.2018 г. Уведомление 02.11.2018 г. Уведомление 26.10.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2018 г. Уведомление 19.10.2018 г. Уведомление 12.10.2018 г. Уведомление 05.10.2018 г. Уведомление 28.09.2018 г. Уведомление 21.09.2018 г. Уведомление 14.09.2018 г. Уведомление 07.09.2018 г. Уведомление 31.08.2018 г. Уведомление 24.08.2018 г. Уведомление 17.08.2018 г. Уведомление 10.08.2018 г. Уведомление 03.08.2018 г. Уведомление 27.07.2018 г. Уведомление 20.07.2018 г. Уведомление 13.07.2018 г. Уведомление 06.07.2018 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2018 г. Уведомление 29.06.2018 г. Уведомление 22.06.2018 г. Уведомление 15.06.2018 г. Уведомление 08.06.2018 г. Уведомление 01.06.2018 г. Уведомление 25.05.2018 г. Уведомление 18.05.2018 г. Уведомление 11.05.2018 г. Уведомление 04.05.2018 г. Уведомление 27.04.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 г. Уведомление 20.04.2018 г. Уведомление 13.04.2018 г. Уведомление 10.04.2018 г. Уведомление 30.03.2018 г. Уведомление 23.03.2018 г. Уведомление 16.03.2018 г. Уведомление 09.03.2018 г. Уведомление 02.03.2018 г. Уведомление 23.02.2018 г. Уведомление 16.02.2018 г. Уведомление 09.02.2018 г. Уведомление 02.02.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 г. Уведомление 26.01.2018 г. Уведомление 19.01.2018 г. Уведомление 12.01.2018 г. Уведомление 05.01.2018 г.

2017

Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2017 г. Годишен финансов отчет за 2017 год. Декларация на отговорните Уведомление 29.12.2017 г. Уведомление 22.12.2017 г. Уведомление 15.12.2017 г. Уведомление 08.12.2017 г. Уведомление 01.12.2017 г. Уведомление 24.11.2017 г. Уведомление 17.11.2017 г. Уведомление 10.11.2017 г. Уведомление 03.11.2017 г. Уведомление 27.10.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2017 г. Уведомление 20.10.2017 г. Уведомление 13.10.2017 г. Уведомление 06.10.2017 г. Уведомление 29.09.2017 г. Уведомление 25.09.2017 г. Уведомление 15.09.2017 г. Уведомление 07.09.2017 г. Уведомление 31.08.2017 г. Уведомление 24.08.2017 г. Уведомление 18.08.2017 г. Уведомление 11.08.2017 г. Уведомление 04.08.2017 г. Уведомление 28.07.2017 г. Уведомление 21.07.2017 г. Уведомление 14.07.2017 г. Уведомление 07.07.2017 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2017 г. Уведомление 30.06.2017 г. Уведомление 23.06.2017 г. Уведомление 16.06.2017 г. Уведомление 09.06.2017 г. Уведомление 02.06.2017 г. Уведомление 26.05.2017 г. Уведомление 19.05.2017 г. Уведомление 12.05.2017 г. Уведомление 05.05.2017 г. Уведомление 28.04.2017 г. Уведомление 21.04.2017 г. Уведомление 18.04.2017 г. Уведомление 07.04.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2017 г. Уведомление 31.03.2017 г. Уведомление 24.03.2017 г. Уведомление 17.03.2017 г. Уведомление 10.03.2017 г. Уведомление 06.03.2017 г. Уведомление 24.02.2017 г. Уведомление 17.02.2017 г. Уведомление 10.02.2017 г. Уведомление 03.02.2017 г. Уведомление 27.01.2017 г. Уведомление 20.01.2017 г. Уведомление 13.01.2017 г. Уведомление 06.01.2017 г.

2016

Here you can define the content that will be placed within the current tab.

Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088