Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп

Национален договорен фонд от затворен тип.

След провеждане на публично предлагане на дялове, общият брой на емитирани дялове възлиза на 967 000 броя с номинална стойност от 10 лева за дял.
Фондът инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, парични средства, набрани чрез публично предлагане, на принципа на разпределение на риска. Дяловете на фонда са безналични и не подлежат на обратно изкупуване.
Националният договорен фонд е обособено имущество с цел колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа и други ликвидни финансови активи на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове. Националният договорен фонд се организира и управлява от Управляващо дружество, след получаване на разрешение от Комисията за финансов надзор и се счита за учреден след вписването му в Регистъра по чл. 30, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор. Всички решения относно ФОНДА – неговото създаване, функциониране, преобразуване и прекратяване се вземат от Управляващото дружество, което действа от името и за сметка на фонда. Вноските в имуществото на фонда могат да бъдат само в пари. Всички активи, които са придобити за фонда, са обща собственост на инвестиралите в него лица. Печалбите и загубите на фонда се поемат от инвеститорите съразмерно на техния дял в имуществото на Фонда. Национален договорен фонд от затворен тип „Конкорд Фонд-7 Саут-ийст Юръп” има високо рисков профил.

Фондът представлява национален договорен фонд от затворен тип, съгласно Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране в Република България. Националният договорен фонд не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, не е колективна инвестиционна схема. Фондът е в процес на учредяване. Той се управлява от Управляващо Дружество „Конкорт Асет Мениджмънт“ АД със седалище България, София 1303, бул. Тодор Александров №117.
Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,
Лице за контакт: Аделина Димитрова – Директор за връзка с инвеститорите

Инвестиционна структура на акциите

 • Операции с недвижими имоти 24.73%
 • Преработваща промишленост 3.41%
 • Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 0.21%
 • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;далекосъобщения 0.64%
 • Финансови и застрахователни дейности 49.12%

Актуално към 31.12.2018 г.

Инвестиционната стратегия на Националния договорен фонд от затворен тип предвижда инвестиране до 100% от активите в акции на български и чуждестранни емитенти и реализиране на капиталова печалба в условията на висок риск. Фондът ще търси инвестиции, които да отговарят на неговите инвестиционни цели.

Рисков профил

 • Акции 78.11%
 • Дялове на колективни инвестиционни схеми 4.07%
 • Облигации 13.94%
 • Вземания от лихви 0.12%
 • Вземания от съучастия 0.09%
 • Други вземания 1.24%
 • Разплащателна сметка в лева 2.43%

Актуално към 31.12.2018 г.

Документи

2019

Уведомление 11.10.2019 г.
Уведомление 04.10.2019 г.
Уведомление 27.09.2019 г.
Уведомление 20.09.2019 г.
Уведомление 13.09.2019 г.
Уведомление 09.09.2019 г.
Уведомление 30.08.2019 г.
Уведомление 23.08.2019 г.
Уведомление 16.08.2019 г.
Уведомление 09.08.2019 г.
Уведомление 02.08.2019 г.
Шестмесечен отчет към 30.06.2019 г.
Уведомление 26.07.2019 г.
Уведомление 19.07.2019 г.
Уведомление 12.07.2019 г.
Уведомление 05.07.2019 г.

2018

Годишен финансов отчет за 2018 год. Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2018 г. Уведомление 28.12.2018 г. Уведомление 21.12.2018 г. Уведомление 14.12.2018 г. Уведомление 07.12.2018 г. Уведомление 30.11.2018 г. Уведомление 23.11.2018 г. Уведомление 16.11.2018 г. Уведомление 09.11.2018 г. Уведомление 02.11.2018 г. Уведомление 26.10.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2018 г. Уведомление 19.10.2018 г. Уведомление 12.10.2018 г. Уведомление 05.10.2018 г. Уведомление 28.09.2018 г. Уведомление 21.09.2018 г. Уведомление 14.09.2018 г. Уведомление 07.09.2018 г. Уведомление 31.08.2018 г. Уведомление 24.08.2018 г. Уведомление 17.08.2018 г. Уведомление 10.08.2018 г. Уведомление 03.08.2018 г. Уведомление 27.07.2018 г. Уведомление 20.07.2018 г. Уведомление 13.07.2018 г. Уведомление 06.07.2018 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2018 г. Уведомление 29.06.2018 г. Уведомление 22.06.2018 г. Уведомление 15.06.2018 г. Уведомление 08.06.2018 г. Уведомление 01.06.2018 г. Уведомление 25.05.2018 г. Уведомление 18.05.2018 г. Уведомление 11.05.2018 г. Уведомление 04.05.2018 г. Уведомление 27.04.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2018 г. Уведомление 20.04.2018 г. Уведомление 13.04.2018 г. Уведомление 10.04.2018 г. Уведомление 30.03.2018 г. Уведомление 23.03.2018 г. Уведомление 16.03.2018 г. Уведомление 09.03.2018 г. Уведомление 02.03.2018 г. Уведомление 23.02.2018 г. Уведомление 16.02.2018 г. Уведомление 09.02.2018 г. Уведомление 02.02.2018 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.12.2017 г. Уведомление 26.01.2018 г. Уведомление 19.01.2018 г. Уведомление 12.01.2018 г. Уведомление 05.01.2018 г.

2017

Информация по чл. 43от Наредба № 44 относно целите и политиката за управление на риска за 2017 г. Годишен финансов отчет за 2017 год. Декларация на отговорните Уведомление 29.12.2017 г. Уведомление 22.12.2017 г. Уведомление 15.12.2017 г. Уведомление 08.12.2017 г. Уведомление 01.12.2017 г. Уведомление 24.11.2017 г. Уведомление 17.11.2017 г. Уведомление 10.11.2017 г. Уведомление 03.11.2017 г. Уведомление 27.10.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 30.09.2017 г. Уведомление 20.10.2017 г. Уведомление 13.10.2017 г. Уведомление 06.10.2017 г. Уведомление 29.09.2017 г. Уведомление 25.09.2017 г. Уведомление 15.09.2017 г. Уведомление 07.09.2017 г. Уведомление 31.08.2017 г. Уведомление 24.08.2017 г. Уведомление 18.08.2017 г. Уведомление 11.08.2017 г. Уведомление 04.08.2017 г. Уведомление 28.07.2017 г. Уведомление 21.07.2017 г. Уведомление 14.07.2017 г. Уведомление 07.07.2017 г. Шестмесечен отчет към 30.06.2017 г. Уведомление 30.06.2017 г. Уведомление 23.06.2017 г. Уведомление 16.06.2017 г. Уведомление 09.06.2017 г. Уведомление 02.06.2017 г. Уведомление 26.05.2017 г. Уведомление 19.05.2017 г. Уведомление 12.05.2017 г. Уведомление 05.05.2017 г. Уведомление 28.04.2017 г. Уведомление 21.04.2017 г. Уведомление 18.04.2017 г. Уведомление 07.04.2017 г. Уведомление за финансовото състояние към 31.03.2017 г. Уведомление 31.03.2017 г. Уведомление 24.03.2017 г. Уведомление 17.03.2017 г. Уведомление 10.03.2017 г. Уведомление 06.03.2017 г. Уведомление 24.02.2017 г. Уведомление 17.02.2017 г. Уведомление 10.02.2017 г. Уведомление 03.02.2017 г. Уведомление 27.01.2017 г. Уведомление 20.01.2017 г. Уведомление 13.01.2017 г. Уведомление 06.01.2017 г.

2016

Here you can define the content that will be placed within the current tab.

 

2018

ПРОТОКОЛ ОСА 07.12.2018 г. Списък на присъствалите 07.12.2018 г. ПРОТОКОЛ СД 05.11.2018 г. Покана за ОС 07.12.2018 г. ПРОТОКОЛ 23.07.2018 г. Списък на присъствалите 23.07.2018 г. Покана свикване на Общо събрание Протокол СД 21.06.2018 г. Пълномощно ОСА Доклад за дейността на ДВИ Годишен финансов отчет 2017 год.

2017

Here you can define the content that will be placed within the current tab.

Here you can define the content that will be placed within the current tab.

2019

2018

2017

Уведомление за разкриване на дялово участие 21.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 21.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 04.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 04.12.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 31.10.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 31.10.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 05.10.2017 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 19.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 13.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 12.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 12.10.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 03.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 01.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 01.08.2016 год. Уведомление за разкриване на дялово участие 29.07.2016 год.

Here you can define the content that will be placed within the current tab.