Документи

Общи документи и образци

УСТАВ на Управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
Политика за действие в най-добър интерес на клиента
Правила за личните сделки с финансови инструменти
Политика за възнагражденията на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
Политика за разглеждане на жалби, искания и възражения на клиенти на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
ПОЛИТИКА ЗА АНГАЖИРАНОСТ на УД „КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
Информация за изпълнение на Политиката за ангажираност
Правила за обработване и защита на лични данни на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
Регистър на дейностите по обработване и защита на лични данни на управляващо дружество „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД
Лиценз ЛУАИФ – РГ-15-20/17.11.2022_BG
Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните консултации върху факторите на устойчивост
Образец пълномощно за покупко/продажба на дялове
Правила за вътрешно подаване на сигнали на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД

Отчети

Годишен отчет за 2023 г.
Годишен отчет за 2022 г.
Годишен отчет за 2021 г.
Годишен отчет за 2020 г.
Годишен отчет за 2019 г.
Годишен отчет за 2018 г.
Годишен отчет за 2017 г.
Годишен отчет за 2016 г.
Годишен отчет за 2015 г.
Годишен отчет за 2014 г.
Годишен отчет за 2013 г.
Годишен отчет за 2012 г.
Годишен отчет за 2011 г.
Годишен финансов отчет за 2010 г.
Годишен финансов отчет за 2009 г.
Годишен финансов отчет за 2008 г.
Годишен финансов отчет за 2007 г.
Годишен финансов отчет за 2006 г.
Годишен финансов отчет за 2005 г.