Доверително управление

Индивидуалното управление на средства представлява управление на индивидуални портфейли от акции, други ценни книжа и/или пари. Екипът на управляващото дружество взема инвестиционните решения в зависимост от инвестиционните цели и стратегии на своите клиенти.

При тази услуга всички условия за инвестиране се договарят според изискванията на клиента, желаната доходност, неговата склонност да поема риск, инвестиционните възможности и опит, личните предпочитания и др. параметри. В индивидуален разговор се уточняват клиентските цели и ограничения и съгласно тях дружеството структурира инвестиционния му портфейл.
Предимства на индивидуалното управление на средства са:
  – Личен портфолио мениджър
– Прозрачност – изпращане на месечни отчети за управлението на индивидуалния портфейл от средства
– Разнообразие на предлаганите видове стратегии и портфейли, състоящи се от комбинации от различни финансови инструменти (акции на български и чуждестранни емитенти, облигации на български и чуждестранни емитенти, български и     чуждестранни ДЦК, депозити в различни валути, деривативни инструменти)
– Контрол върху управлението – паричните средства се съхраняват по отделна клиентска сметка в банка, а ценните книжа се съхраняват по подсметка на клиента в Централен депозитар или друга депозитарна институция
За повече информация относно индивидуалното управление на активи може да се свържете с нас, като данните ни са разположени в Меню “Контакти”.