Взаимните фондове на Конкорд Асет Мениджмънт АД

Предназначени за различен тип инвеститори – физически лица, юридически лица и институционални инвеститори, като те могат да избират според  тяхната структура, диверсификация, различни инвестиционни хоризонти, секторен и географски обхват. От фондове с по-нисък...

Рискът при взаимните фондове

Рискът се дефинира като разлика между очакваната и реалната възвръщаемост от инвестицията. Най-общо той  се разделя на пазарен – този, който се определя от движението на пазара и специфичен – характерен за определени компании. Ние можем да управляваме...

Ежедневно изкупуване при взаимните фондове

Взаимните фондове предлагат ежедневно дяловете си за продажба и ги изкупуват обратно като по този начин осигуряват непрекъсната ликвидност за инвеститорите. Повечето взаимни фондове в България са от отворен тип, което означава че предлагат на инвеститорите ежедневно...

Какво представляват дяловете във взаимните фондове?

Всеки инвеститор инвестира във фонда определена сума, срещу която получава брой дялове, равен на инвестираната сума, разделена на емисионната стойност на дял. По този начин той придобива такава част от портфейла на фонда, която съответства на размера на направената от...

Дефиниция и описание – Характеристики на взаимните фондове

Взаимните фондове представляват средства, привлечени от много на брой инвеститори, които биват инвестирани в един общ портфейл от финансови инструменти. При взаимните фондове средствата на инвеститорите се обединяват в едно цяло, с цел закупуване акции, облигации,...

Богат избор от взаимни фондове

Разнообразието от взаимни фондове позволява на инвеститорите да изберат инвестиционна алтернатива, която да съответства изцяло на техните възможности, инвестиционни цели и готовност да рискуват. Всеки взаимен фонд има даден рисков профил, който зависи от избраната...