Често задавани въпроси

Въпрос: Кой регулира дейността на договорните фондове?

Отговор: Дейността на управляващо дружество Конкорд Асет Мениджмънт АД, както управлението на договорните фондове се контролира от Комисия за финансов надзор.

Въпрос: Как мога да получа подробна информация за фондовете?

Отговор: Подробно описание за договорните фондове може да бъде намерено в проспектите на отделните фондове, които са публикувани за всеки отделен фонд.

Въпрос: Как мога да закупя дялове на фонд?

Отговор: Дяловете на фондове могат да бъдат придобити чрез подаване на поръчка за покупка на дялове в офиса на Конкорд Асет Мениджмънт.

Въпрос: Как мога да си получа парите обратно?

Отговор: Чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на притежаваните дялове в офис на Конкорд Асет Мениждмънт.

Въпрос: Къде мога да следя цените на дяловете на фондовете?

Отговор: Цените на дяловете на фондове се публикуват  на интернет страницата на Конкорд Асет Мениджмънт АД в раздел “Котировки”, както и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества в България.

Въпрос: Търгуват ли се фондовете на фондовия пазар?

Отговор: Единствено дяловете на Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юроп са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София. Фондът е национален договорен фонд от затворен тип, чийто дялове задължително подлежат на регистрация на регулиран пазар.