Често задавани въпроси

Въпрос: Кой регулира дейността на договорните фондове?

Отговор: Дейността на управляващо дружество Конкорд Асет Мениджмънт АД, както управлението на договорните фондове се контролира от Комисия за финансов надзор

Въпрос: Всеки ли може да направи инвестиция в договорен фонд?

Отговор: Договорните фондове са подходящи за физически и юридически лица, които временно или в дългосрочен план разполагат със свободни парични средства, както и за тези, които търсят инвестиционна алтернатива на банковия депозит, която би им донесла по-висока доходност.

Въпрос: Как мога да закупя дялове на фонд?

Отговор: Дяловете на фондове могат да бъдат придобити чрез подаване на поръчка за покупка на дялове на място в офиса на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, както и дистанционно чрез регистрация в платформата Online Concord (concord-am.bg) Дистанционно встъпване в делови взаимоотношения с потенциални клиенти е допустимо единствено за български граждани, които имат постоянен и настоящ адрес в Република България.

Въпрос: Как мога да си получа парите обратно?

Отговор: Чрез подаване на поръчка за обратно изкупуване на притежаваните дялове на място в офиса на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД, както и дистанционно чрез регистрация в платформата Online Concord (concord-am.bg)

Въпрос: Къде мога да следя цените на дяловете на фондовете?

Отговор: Цените на дяловете на фондовете се публикуват  на интернет страницата на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД в раздел “Котировки”, както и на интернет страницата на Българската асоциация на управляващите дружества в България БАУД (baud.bg)

Въпрос: Търгуват ли се фондовете на фондовия пазар?

Отговор: Единствено дяловете на Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп са регистрирани за търговия на Българска фондова борса – София. Фондът е национален договорен фонд от затворен тип, чийто дялове задължително подлежат на регистрация на регулиран пазар.

Въпрос: Има ли риск при инвестиция в договорни фондове?

Отговор: Риск при инвестициите в договорни фондове съществува. Като правило, колкото по-висока е очакваната доходност от даден фонд, толкова по-голям е рискът от инвестицията. В зависимост от рисковия си профил взаимните фондове се разделят на: фондове на паричния пазар, фондове в облигации, смесени консервативни, смесени балансирани и фондове в акции. Те следват инвестиционна политика с различна степен на риск. В документа с ключова информация за инвеститорите е обозначен синтетичният индикатор за риск и доходност на всеки фонд. Всеки инвеститор може да прецени каква доходност би искал да получи и при какво ниво на риск е склонен да инвестира.

Въпрос: Каква е доходността на договорния фонд и как се формира?

Отговор: Доходността зависи главно от това в какъв тип договорен фонд сте избрали да инвестирате: консервативен, нискорисков, балансиран или агресивен, също така в какви активи инвестира фондът, къде инвестира и т.н.

Въпрос: Има ли минимален срок за инвестиция в договорните фондове?

Отговор: Минимален срок при инвестиране в договорните фондове на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД няма. Всеки един от фондовете има препоръчителен инвестиционен хоризонт, който може да се види на интернет страницата на дружеството в документа с ключова информация за инвеститорите на съответния фонд. Колкото по-дълъг е периодът на една инвестиция, толкова по-голяма е възможността договорният фонд да реализира по-висока доходност. Като цяло, инвестициите в договорните фондове трябва да бъдат разглеждани като дългосрочни инвестиционни инструменти.

Въпрос: Има ли минимална сума за инвестиция в договорните фондове?

Отговор: Ограничения в размера на инвестицията при закупуване на дялове в договорните фондове няма. Договорните фондове предлагат частични дялове, стойността на които се изчислява до четвъртия знак след десетичната запетая. Единствено при продукта ОтЛИЧЕН Финансов План минималната сума за инвестиране е 50 лв. като инвеститорите могат да избират измежду три фонда, включени в продукта.