Акционери

Конкорд Асет Мениджмънт АД е дъщерно дружество на Уеб Финанс Холдинг АД. (http://www.webfinanceholding.com)

„Уеб Финанс Холдинг“ АД е българска компания, създадена през 2002 г., с основен предмет на дейност: консултация и управление на дългови портфейли, управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и правни услуги. Дружеството е специализирано в извършването на сделки за придобиване на права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление. За периода на съществуването си „Уеб Финанс Холдинг“ АД е осъществило успешна реализация на придобити пакети вземания от обявените в несъстоятелност и заличени към настоящия момент: „Добруджанска банка“ АД, „Капиталбанк“ АД, „Кристалбанк“ АД, „Банка за земеделски кредит“ АД, „Международна банка за търговия и развитие“ АД, пакети от вземания на „ТСБaнк“ АД и „Първа частна банка“ АД. Партньори на „Уеб Финанс Холдинг“ АД са български и чуждестранни фирми, търговски банки и инвестиционни дружества, включително „УниКредит Булбанк“ АД, „Юробанк И ЕФ Джи България“ АД, „Банка ДСК“ АД, „Българска банка за развитие“ АД, „Обединена българска банка“ АД, „Централна кооперативна банка“ АД, „Актавис“ АД и много други. През периода 2010 – 2012 г. Дружеството преориентира основната си дейност от събиране на вземания към структуриране на финансова група – холдинг.