Акционери

Конкорд Асет Мениджмънт АД е дъщерно дружество на Уеб Финанс Холдинг АД. (http://www.webfinanceholding.com)

“Уеб Финанс Холдинг” АД е българска компания, създадена през 2002 г., с основен предмет на дейност: консултация и управление на дългови портфейли, управление на предприятия в ликвидация, както и на предприятия в ликвидни кризи, консултантски и правни услуги. Дружеството е специализирано в извършването на сделки за придобиване на права по вземания и поемане на риска от събирането на тези вземания; финансови и търговски операции с кредитни портфейли, реструктуриране и управление. За периода на съществуването си “Уеб Финанс Холдинг” АД е осъществило успешна реализация на придобити пакети вземания от обявените в несъстоятелност и заличени към настоящия момент: “Добруджанска банка” АД, “Капиталбанк” АД, “Кристалбанк” АД, “Банка за земеделски кредит” АД, “Международна банка за търговия и развитие” АД, пакети от вземания на “ТСБaнк” АД и “Първа частна банка” АД. Партньори на “Уеб Финанс Холдинг” АД са български и чуждестранни фирми, търговски банки и инвестиционни дружества, включително “УниКредит Булбанк” АД, “Юробанк И ЕФ Джи България” АД, “Банка ДСК” АД, “Българска банка за развитие” АД, “Обединена българска банка” АД, “Централна кооперативна банка” АД, “Актавис” АД и много други. През периода 2010 – 2012 г. Дружеството преориентира основната си дейност от събиране на вземания към структуриране на финансова група – холдинг.