ОтЛИЧЕН Финансов План

Продуктът Ви дава възможност да правите дългосрочни инвестиции

 • Сами определяте размера на Вашите месечни вноски.
 • Превеждате лесно и удобно месечните си вноски по e-Pay.
 • Гъвкаво намалявате или увеличавате вноската и променяте, датата, на която я превеждате.
 • Сменяте рисковия профил на инвестицията си, като преминете в друг избран от Вас фонд без такси.
 • Вашата инвестиция е ликвидна – при необходимост от средства, може да подадете поръчка за обратно изкупуване на част или всички Ваши дялове, като не губите натрупаната до момента доходност.
 • Доходът, реализиран от инвестицията, не се облага с данъци.

Продукт ОтЛИЧЕН Финансов План
Редовни месечни инвестиции във фонд по избор: ДФ „Конкорд фонд-1 Акции и облигации“ – балансиран; ДФ “Конкорд Фонд-2 Акции“ – високорисков; ДФ “Конкорд Фонд-6 Облигации” – нискорисков

Основни характеристики на продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”

Продуктът “ОтЛИЧЕН Финансов План” (ОФП) представлява индивидуална схема за инвестиране в договорни фондове, организирани и управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, която е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност да се записват периодично дялове от избран фонд за предварително посочена от инвеститора сума. Изборът на ежемесечния финансов план, както и на договорен фонд или фондове, зависи от инвестиционната цел, финансов опит и готовността за поемане на риск от страна на инвеститорите. Предвид характеристиките си, продуктът е подходящ за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт и не е препоръчителен за такива, които следват стратегия на реализиране на краткосрочни капиталови печалби. Продуктът е подходящ, както за физически лица, така и за корпоративни клиенти/ институционални инвеститори.

Договорни фондове, за които продуктът е приложим

При избор на този продукт, инвеститорът сключва Договор – поръчка за многократно записване на дялове за ежемесечно, регулярно записване на дялове в предпочитан от него фонд или фондове, като уточнява сумата за инвестиране във всеки един или комбинация от следните фондове:

Размерът на периодичната инвестиция, която може да бъде направена в ОФП е по желание на клиента, но не може да бъде по-малка от 50 (петдесет) лева за месечна вноска. С избора си за регулярна инвестиция, инвеститорът фиксира точна дата от месеца. По този начин всеки месец на определената от инвеститора дата могат да бъдат закупени дялове от договорния фонд или фондове, за предварително договорената сума.

Начин на инвестиране

Договор-поръчка за закупуване на дялове посредством продукта ОФП – може да бъде сключен по два начина:
– присъствено в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, находящ се на адрес: гр. София 1303, бул. Тодор Александров № 117;
– чрез интернет базирана платформа „Concord Online“, в случай, че клиентът е бил идентифициран предварително от оторизиран служител на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД в офиса на управляващото дружество, при което между клиента и дружеството се подписва Рамков договор за инвестиционни услуги, покупка и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове, управлявани от дружеството (Рамков договор).
След идентифициране на клиента в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и подписване на Рамков договор, управляващото дружество издава на клиента уникално потребителско име и парола за достъп до „Concord Online“. Платформата „Concord Online“ е уеб базирана и достъпна на интернет страницата на управляващото дружество, на следния електронен адрес: https://online.concord-am.bg/

При сключване на договор за ОФП посредством „Concord Online“, инвеститорът, който вече е клиент на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, избира:

 • сума (минималната вноска е в размер на 50.00 лева);
 • фонд;
 • дата от месеца за превод на сумата по ОФП;
 • посочва номер на банкова карта/сметка. Клиентът може да използва единствено банкови карти/сметки, по които той самият е титуляр и за които е уведомил Управляващото дружество, че ще използва за заплащане на вноските при ОФП;
 • избира бутона „абонамент“, за да стане периодична услугата.

Клиентът има право да променя параметрите (сума и дата на инвестиция) или да прекрати своя ОтЛИЧЕН Финансов План по всяко време. Ако промяната в параметрите е направена на избраната от клиента дата на инвестиция, но след приключилата обработка за деня, промяната влиза в сила от следващия работен ден.

За да бъде реализиран ОФП, инвеститорът следва да притежава сметка в банка, на която той е титуляр и от която сметка задължително следва да постъпват сумите. Инвеститорът задължително предоставя актуален e-mail и мобилен телефон за контакти. В случай, че сметката не е в български лева (BGN) сумата се превалутира по валутния курс за деня на банката, от която е издадена картата. УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД изпълнява поръчката за записване на дялове при наличие на достатъчно покритие по разплащателната или картовата сметка на инвеститора на избраната по ОФП дата. Ако избраната от инвеститора дата за ежемесечна инвестиция е неработен, почивен ден или официален празник – системата удържа сумата на следващия работен ден. В случай на липса на достатъчно средства по сметката на инвеститора на избраната от него дата, поръчката се подава автоматично за повторно изпълнение в рамките на 4 (четири) календарни дни, следващи избраната от инвеститора дата. В случай че в рамките на посочения срок не е достигната минималната наличност на средства, автоматично се преминава към следващия период на инвестиране, без да се удържа сумата от предходния период. При сключване на Договор – поръчка за ежемесечно записване на дялове инвеститорът подписва съгласие за предоставяне на данните на картата за целите на ОФП. Емисионната стойност за договорените периодични инвестиции се определя съобразно Правилата и Проспекта на съответния  ФОНД.

Разходи, които се удържат от инвеститорите за покупка (записване) и обратно изкупуване на дяловете по продукта ОФП

Инвеститорите, които ползват продукта ОФП не заплащат такса за емитиране при ежемесечните периодични вноски, както и такса за обратно изкупуване на записаните при ОФП дялове в избраните фондове. При покупка (записване) на дялове при ОФП, инвеститорите заплащат единствено такса при превод на сумата чрез e-Pay, както следва:

 • за суми до 200 лв. вкл. – 0,48 лв. с включен ДДС;
 • за суми над 200 лв. – 0,96 лв. с включен ДДС.

Таксата се удържа автоматично от размера на инвестираната сума при всяка инвестиция. С удържаната такса се намалява ежемесечната сумата за закупуване на дялове от съответния фонд. За инвеститорите важат всички останали такси, посочени в настоящия Проспект и правилата на ФОНДА.

Цената на продажба на дяловете се основава на емисионната стойност, определена за най-близкия ден от месеца, следващ деня на нареждането за покупка. Закупуването на дялове се извършва за размера на периодичната инвестиция (намалена с описаната по-горе такса за превод чрез e-Pay, когато е избран такъв способ за плащане), като броят на дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а с останалата сума се закупува частичен дял до четвърти знак след десетичната запетая. Обратното изкупуване на дялове се извършва, по начина определен в правилата и проспекта на избрания в ОФП договорен фонд. Инвеститорът може да предложи за обратно изкупуване част или всички притежавани от него дялове.

Промяна на “ОтЛИЧЕН Финансов План”

Сключеният договор за ползването на продукта ОФП в съответния фонд е безсрочен. В случай на промяна в инвестиционните намерения на клиента, последния може да променя параметрите на ОФП.  Промените се извършват  от инвеститора в системата „Concord Online“ или на място в офиса на Управляващото дружество. В случай че те са направени след обработката на датата на периодичната инвестиция, актуализираните параметри влизат в сила на следващия работен ден. При ползване на „Concord Online“, избирайки какво желае да промени – дата за инвестиция или сума, се счита, че инвеститорът изрично е предоставил своето съгласие за промяната.

Инвеститорът по свое желание има право да прекрати ОФП, като изрично заяви това посредством „Concord Online“ или на място в офиса на Управляващото дружество. Прекратяването следва да е заявено не по-късно от два календарни дни преди настъпване на съответната дата на периодичната инвестиция, съгласно избрания инвестиционен план. При ползване на „Concord Online“, избирайки опцията да прекрати ОФП, се счита, че инвеститорът изрично е изразил своето безусловно съгласие за прекратяване ползването на продукта ОФП за конкретния или за всички ФОНДОВЕ.

Освен от инвеститора по реда на предходното изречение, ОФП за конкретен или за всички ФОНДОВЕ може да се прекрати и едностранно от управляващото дружество при:

 • липса на наличност по сметката за превод на сумата за инвестиране в продължение на 6 последователни месеца;
 • в случай на преобразуване на фонда, промяна на рисковия му профил, промяна на инвестиционната стратегия, водеща до увеличение на риска за инвеститора;
 • едностранно уведомление от управляващото дружество без последното да сочи причина за това.

Предимства на продукта “ОтЛИЧЕН Финансов План”

Възможност за планиране на избрани по размер месечни инвестиции и съобразно инвестиционните възможности на всеки отделен инвеститор.

Лесна инвестиционна схема – съгласно условията в договора-поръчка, без такси за записване и обратно изкупуване (с изключение на посочените по-горе разходи за плащането), възможност за плащане на месечните вноски онлайн вноска посредством системата e-Pay.

Увеличаване на ефективността на инвестицията – при стриктно изпълнение на ОФП, всеки инвеститор придобива дялове от избрания от него фонд на равен интервал от време и за еднаква сума. При изпълнение на тези условия, когато цената на дяловете е висока, инвеститорът придобива по-малък брой дялове, а когато е ниска – по-голям брой дялове. В дългосрочен план той притежава повече дялове, придобити на по-ниска цена и по-малко дялове, придобити на по-висока цена, т.е. среднопретеглената цена на инвестицията му е по-ниска. По този начин се елиминира риска от субективен избор на момент за инвестиране в дългосрочен план.

Доходът, реализиран от инвестицията, не се облага с данъци.

Ефект на сложната лихва – всяка печалба от инвестираните през предходните периоди суми, също се реинвестира и така се получава непрекъснат растеж.

Гъвкавост – възможност инвеститорът да намалява или увеличава вноската и/ или да променя, датата, на която се правят вноските, в зависимост от приоритетите си. Инвеститорът може да смени рисковия профил на инвестицията си, като премине в друг фонд, съответно друг ОФП, без да дължи такси по емитирането и по обратното изкупуване.

Ликвидност – при необходимост от ликвидни средства, инвеститорът може да подаде поръчка за обратно изкупуване на част или всички притежавани от него дялове всеки работен ден.

Инвестиционна алтернатива с дългосрочен характер, която не губи натрупаната доходност при предсрочно изтегляне на средствата.

Заплащане на дължимите суми по еPay

При превода на ежемесечните суми по продукта ОФП инвеститорът има възможност да използва системата за електронни разплащания еPay.bg. Посредством системата ePay.bg клиентът може да въведе еднократно параметрите по плащането на избрания ОФП и да използва вече създадения шаблон неограничен брой пъти.

За да може да превежда ежемесечните си суми чрез e-Pay, е необходимо клиентът:

 • да бъде идентифициран на място в офиса на УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД и да е подписал Рамков договор;
 • да е посочил валидни e-mail и телефон за контакт;
 • да е получил достъп до платформата „Concord Online“;
 • да е регистриран като клиент в системата e-Pay, която ще бъде достъпна и от „Concord Online“;
 • да избере конкретни параметри на ОФП: фонд, дата, сума;
 • да притежава валидна банкова карта (дебитна или кредитна), както и банкова сметка, открита на негово име в българска банка или банка от държава членка на Европейския съюз;
 • да предостави: номер на сметка или да удостовери, че притежава банкова карта, свързана с нея; краен срок за валидност на картата, съгласие за използване на картата за периодични вноски;
 • да предостави декларация-съгласие, че е информиран за точния размер на разходите за превод на сумите, които ще бъдат удържани за негова сметка при ОФП и ги приема;
 • да предостави съгласие за абонамент/ безсрочно ползване на продукта ОФП.

Информацията за движението, сключените сделки и наличността в портфейла на клиента ще бъде налична в профила на клиента в системата „Concord Online“.