Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд

Предметът на дейност на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД е: Инвестиране на средства, които са набрани от повече от едно лице, в съответствие с инвестиционната стратегия на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. Съобразно инвестиционната си стратегия „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД инвестира във финансови инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск.
Фондът е подходящ само за професионални инвеститори.
Съществуването на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД не се ограничава със срок.
Капиталът на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” се управлява от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище България, София 1303, бул. Тодор Александров №117 с лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове № РГ-15-20 от 26.10.2021 г., издаден от Комисия за финансов надзор (КФН) наричано накратко „ЛУАИФ“.
Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,
Лице за контакт: Наталия Петрова – изпълнителен директор

Документи

2022

очаква се …

2022

очаква се …

2022

очаква се …

2022

очаква се …
Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088