Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд

Предметът на дейност на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД е: Инвестиране на средства, които са набрани от повече от едно лице, в съответствие с инвестиционната стратегия на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. Съобразно инвестиционната си стратегия „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД инвестира във финансови инструменти, както и в недвижими имоти и/или други активи, издадени от публично търгувани или непублични компании с цел получаване на доходност при високо ниво на риск.
Фондът е подходящ само за професионални инвеститори.
Съществуването на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД не се ограничава със срок.
Капиталът на „Конкорд Фонд – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” се управлява от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД със седалище България, София 1303, бул. Тодор Александров №117 с лиценз за извършване на дейност като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове № РГ-15-20 от 26.10.2021 г., издаден от Комисия за финансов надзор (КФН) наричано накратко „ЛУАИФ“.
Адрес за получаване на документи и друга информация:
гр. София 1303, бул. Тодор Александров №117
тел.: +359 2 816 43 45, мейл: office@concord-am.bg,
Лице за контакт: Наталия Петрова – изпълнителен директор

Документи

Инвестиционна стратегия Устав на „КОНКОРД ФОНД – 8 Алтернативен Инвестиционен Фонд” АД Правила за управление и оценка на риска Разрешение КФН Конкорд Фонд 8 Информация по чл. 237 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Правила за управление и оценка на риска Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Прилаганите системи за управление на риска за периода 31.12.2022 г. - 31.03.2023 г. на „Конкорд Фонд-8 - Алтернативен Инвестиционен Фонд АД Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Правила за оценка на портфейла и определяне нетна стойност на активите Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост Информация съгласно чл. 236, ал. 1, т. 2, букви “а-в” от ЗДКИСДПКИ във връзка с чл. 237, ал. 3, т. 1 Прилаганите системи за управление на риска за периода 01.04.2023 г. - 30.06.2023 г. на „Конкорд Фонд-8 - Алтернативен Инвестиционен Фонд АД

2023

Уведомление 03.10.2023 г.
Уведомление 29.09.2023 г.
Уведомление 26.09.2023 г.
Уведомление 25.09.2023 г.
Уведомление 19.09.2023 г.
Уведомление 15.09.2023 г.
Уведомление 12.09.2023 г.
Уведомление 08.09.2023 г.
Уведомление 05.09.2023 г.
Уведомление 01.09.2023 г.
Уведомление 29.08.2023 г.
Уведомление 25.08.2023 г.
Уведомление 22.08.2023 г.
Уведомление 18.08.2023 г.
Уведомление 15.08.2023 г.
Уведомление 11.08.2023 г.
Уведомление 08.08.2023 г.
Уведомление 04.08.2023 г.
Уведомление 01.08.2023 г.
Уведомление 28.07.2023 г.
Уведомление 25.07.2023 г.
Уведомление 21.07.2023 г.
Уведомление 18.07.2023 г.
Уведомление 14.07.2023 г.
Уведомление 11.07.2023 г.
Уведомление 07.07.2023 г.
Уведомление 04.07.2023 г.
Уведомление 30.06.2023 г.
Уведомление 27.06.2023 г.
Уведомление 23.06.2023 г.
Уведомление 20.06.2023 г.
Уведомление 16.06.2023 г.
Уведомление 13.06.2023 г.
Уведомление 09.06.2023 г.
Уведомление 06.06.2023 г.
Уведомление 02.06.2023 г.
Уведомление 30.05.2023 г.
Уведомление 26.05.2023 г.
Уведомление 23.05.2023 г.
Уведомление 19.05.2023 г.
Уведомление 16.05.2023 г.
Уведомление 12.05.2023 г.
Уведомление 09.05.2023 г.
Уведомление 05.05.2023 г.
Уведомление 02.05.2023 г.
Уведомление 28.04.2023 г.
Уведомление 25.04.2023 г.
Уведомление 21.04.2023 г.
Уведомление 18.04.2023 г.
Уведомление 11.04.2023 г.
Уведомление 07.04.2023 г.
Уведомление 04.04.2023 г.
Уведомление 31.03.2023 г.
Уведомление 28.03.2023 г.
Уведомление 24.03.2023 г.
Уведомление 21.03.2023 г.
Уведомление 17.03.2023 г.
Уведомление 14.03.2023 г.
Уведомление 10.03.2023 г.
Уведомление 07.03.2023 г.
Уведомление 06.03.2023 г.
Уведомление 28.02.2023 г.
Уведомление 24.02.2023 г.
Уведомление 21.02.2023 г.
Уведомление 17.02.2023 г.
Уведомление 14.02.2023 г.
Уведомление 10.02.2023 г.
Уведомление 07.02.2023 г.
Уведомление 03.02.2023 г.
Уведомление 31.01.2023 г.
Уведомление 27.01.2023 г.
Уведомление 24.01.2023 г.
Уведомление 20.01.2023 г.
Уведомление 17.01.2023 г.
Уведомление 13.01.2023 г.
Уведомление 10.01.2023 г.
Уведомление 06.01.2023 г.
Уведомление 03.01.2023 г.

2022

2022

очаква се …

2022

очаква се …

2022

очаква се …

2022

очаква се …
Информация по чл. 3 и чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088