История

УД Конкорд Асет Мениджмънт АД е управляващо дружество, лицензирано от Комисия за финансов надзор през 2005 г. под името УД „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД.

През 2005 г. дружеството стартира първия си договорен фонд Конкорд Фонд-1 Акции и Облигации (предишно наименование БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации) със смесен балансиран профил., а през пролетта на 2006 г. стартира дейността и на инвестиционно дружество от отворентип Конкорд Фонд-2 Акции (предишно наименование БенчМарк Фонд-2 Акции).

До пролетта на 2008 г. бяха съзадени още четири фонда, включително и фонда на парични пазари – Конкорд Фонд-6 Паричен, както и два секторни фонда, инвестиращи в акции – Конкорд Фонд-3 Сектор Недвижим имоти и Конкорд Фонд-4 Енергетика.

През месец май 2012 г. дружеството се преименува от „БенчМарк Асет Мениджмънт“ АД на „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД.

През 2016 г. Конкорд Асет Мениджмънт АД основава и първия в България национален договорен фонд от затворен тип – Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, чийто дялове са регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса – София (с борсов код CODA).

„Конкорд Асет Мениджмънт“ АД управлява дейността на девет взаимни фонда – договорни фондове Конкорд Фонд-1 Акции и облигации (бивш БенчМарк Фонд-1 Акции и облигации)Конкорд Фонд-2 Акции (бивш БенчМарк Фонд-2 Акции), Конкорд Фонд-3 Сектор недвижими имоти (бивш БенчМарк Фонд-3 Сектор недвижими имоти)Конкорд Фонд-4 Енергетика (бивш БенчМарк Фонд-4 Енергетика)Конкорд Фонд-5 Централна и Източна Европа (бивш БенчМарк Фонд-5 Централна и Източна Европа) и Конкорд Фонд-6 Паричен (бивш БенчМарк Фонд-6 Паричен), както и на един Национален договорен фонд от затворен тип Конкорд Фонд – 7 Саут – Ийст Юръп. Предоставя услуги по управление на индивидуални инвестиционни портфейли, включително на институционални инвеститори.

През декември 2012 г. УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД пое управлението и на следните договорни фондове: „Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд“„Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд“„Стандарт Инвестмънт Международен Фонд“.

УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД е член на Българската Асоциация на Управляващите Дружества в България (БАУД).