Разнообразието от взаимни фондове позволява на инвеститорите да изберат инвестиционна алтернатива, която да съответства изцяло на техните възможности, инвестиционни цели и готовност да рискуват.

Всеки взаимен фонд има даден рисков профил, който зависи от избраната стратегия за инвестиране. От своя страна инвестиционната стратегия на взаимния фонд може да бъде с определена насоченост, предмет на която са акции на големи или малки компании, корпоративни облигации, акции в определен сектор на икономиката, финансови инструменти в специфичен регион и други. В резултат на избраната стратегия, взаимният фонд има рисков профил, който може да бъде:

Нискорисков (консервативен) – инвестициите на взаимния фонд са насочени главно към финансови инструменти на паричния пазар, държавни ценни книжа, облигации и депозити. Консервативните взаимни фондове представляват портфейли от финансови инструменти, които са подходящи за инвеститори, търсещи сигурност и плавно нарастване на вложените средства. Значителна част от тези портфейли е инвестирана в инструменти с фиксирана доходност.

Балансиран – за инвеститорите, които търсят умереност за своя инвестиционен избор, са създадени балансираните взаимни фондове, които представляват комбинации от високодоходни и нискорискови инструменти. При този рисков профил, взаимният фонд инвестира и допълнително в облигации и акции.

Високорисков (агресивен) – високодоходните фондове са предпочитани от клиентите с готовност да поемат висок риск. Инвестициите на високодоходните фондове са предимно в акции, които носят висок капиталов растеж, но същевременно могат да бъдат по-волатилни в кратък период. Взаимният фонд насочва инвестициите към по-високодоходни активи, които обаче се характеризират и с по-висок риск.

Взаимните фондове са подходящи за всеки инвеститор, който се стреми към по-висока от алернативната доходност на традиционните форми за спестяване, но няма достатъчно време или специфични познания, необходими за управлението на собствен инвестиционен портфейл. Инвеститорът може да сменя рисковия профил на инвестицията си, посредством преминаване от един фонд в друг, като при фондовете на Конкорд Асет Мениджмънт, той не дължи такси за записване и обратно изкупуване при конвертирането на дялове.