Инвестициите във взаимни фондове са изключително ликвидни. Повечето взаимни фондове в България са от отворен тип, което означава че предлагат на инвеститорите ежедневно записване и обратно изкупуване на дяловете си. Те са задължени при поръчка за записване да изпълнят в максимален срок от 7 календарни дни. При подаване на поръчка за обратно изкупуване договорните фондове се задължават да изплатят стойността на инвеститорите в рамките на 10 календарни дни.

При влагането на парични средства в договорен фонд, инвеститорите разполагат с парите си по всяко време. Всеки инвеститор има право и може да продаде дяловете си (да направи обратно изкупуване на притежаваните от него дялове) изцяло или частично по всяко време. По този начин той ще получи средствата си, както и натрупаната доходност до момента в рамките на няколко дни след подаване на поръчката. Обратното изкупуване на част от притежаваните дялове дава възможност на инвеститорите да управляват паричните си потози.

Дяловете във взаимен фонд са делими до четвърти знак след десетичната запетая, което означава, че поръчките на инвеститорите могат да бъдат изпълнявани до точно определена сума. Това ги прави достъпни за инвестиция дори с малки суми, а доходността, която се предоставя, е значително по-висока от тази на традиционните форми на спестяване.