Всеки инвеститор инвестира във фонда определена сума, срещу която получава брой дялове, равен на инвестираната сума, разделена на емисионната стойност на дял. По този начин той придобива такава част от портфейла на фонда, която съответства на размера на направената от него инвестиция. Инвеститорът може да направи еднократна покупка на дялове във взаимен фонд със сума по свой избор или да прави регулярни вноски във фонда.

Сумата от всички ценни книжа, парични средства, вземания и т.н., които притежава един взаимен фонд, се нарича активи на взаимния фонд. Взаимният фонд има и задължения, които са свързани със заплащане на такси за управление, банка депозитар, регулаторни такси и др. Разликата между активите и пасивите на фонда, се нарича нетна стойност на активите. Когато нетната стойност на активите на фонда се раздели на броя издадени дялове, се получава нетната стойност на активите на дял, която е цената на един дял от фонда.

Когато инвеститорите закупуват един дял от фонда, те заплащат емисионна стойност на дял, която представлява нетната стойност на дял, увеличена с разходите за емитиране, ако са предвидени такива. При обратно изкупуване фондът изплаща дяловете на инвеститорите си по цена на обратно изкупуване, която представлява нетната стойност на активите на дял, намалена с разходите за обратно изкупуване. Такива разходи много често не са предвидени в проспектите на фондовете, затова инвеститорите следва предварително да се запознаят с документите на фонда.

Нетната стойност на активите на дял се определя минимум два пъти в седмицата. Въпреки това повечето фондове изчисляват и публикуват нетна стойност на активите на дял всеки ден. Взаимните фондове предлагат записване на дялове по емисионна стойност, която е равна на нетната стойност на активите на дял, плюс разходите за емитиране, ако са предвидени такива.

Дяловете на взаимните фондове са делими до четвърти знак след десетичната запетая, което позволява на инвеститора да придобие дялове за пълната сума, която е заявил, без да се налага възстановяване на разлика по сметката му.

Набраните от инвеститорите парични средства биват инвестирани съгласно инвестиционните цели и ограничения на фонда. Инвеститорът получава дял от вече структуриран портфейл от ценни книжа с висока степен на ликвидност и диверсификация.