Наталия Петрова е изпълнителен директор на Конкорд Асет Мениджмънт АД – дружество, което управлява средствата на множество инвеститори. Тя ще ни разкаже за един от новите продукти на дружеството „ОтЛИЧЕН Финансов План“ – какво представлява той, как можем да инвестираме средствата си в него, каква е минималната сума за инвестиция, както и какви са предимствата на инвестиционните фондове и техният спестовен характер.

За хора с големи възможности ли е предназначен продуктът „ОтЛИЧЕН Финансов План“ или в него могат да инвестират и хора с по-скромни доходи?

Продуктът „ОтЛИЧЕН Финансов План“ (ОФП) представлява индивидуална схема за инвестиране в договорни фондове, организирани и управлявани от УД „Конкорд Асет Мениджмънт“ АД, която е съобразена с предпочитанията на всеки отделен инвеститор и дава възможност да се записват периодично дялове от избран фонд за предварително посочена от инвеститора сума.

Минималната сума за инвестиция е 50 лв. месечно, което прави продукта достъпен за всички. Изборът на сума, както и на договорен фонд или кошница от фондове, зависи от инвестиционната цел, финансов опит и готовността за поемане на риск от страна на инвеститорите. Продуктът има и спестовен характер. Предвид характеристиките си, продуктът е подходящ за инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт и не е препоръчителен за такива, които следват стратегия на реализиране на краткосрочни капиталови печалби. Продуктът е подходящ както за физически лица, така и за корпоративни клиенти и институционални инвеститори.

Трите фонда в плана са с различен профил – балансиран, високорисков и нискорисков. Как да изберем кой фонд е подходящ за нашата инвестиция? Ако може, разкажете ни с няколко изречения какви са характеристиките на трите фонда?

Продуктът ОтЛИЧЕН Финансов план дава възможност за избор между три фонда с различен рисков профил: консервативен, балансиран и високорисков. Инвестиционната политика на всеки един от фондовете включва различни лимити за инвестиции в различните класове активи.

Инвеститорът може да избере само един фонд или да си направи кошница от фондове – например да реши да инвестира всеки месец по сто лева във всеки един от тях. За да стане по-разбираемо, ще ви разкажа за характеристиките на всеки от портфейлите:

Инвестиционният портфейл на ДФ „Конкорд Фонд–1 Акции и облигации“ е с балансиран профил. В съответствие с инвестиционните му цели, активите на фонда се влагат в акции и инструменти с фиксиран доход на български емитенти. До 50% от активите му могат да бъдат инвестирани в акции и до 60% от активите – в инструменти с фиксиран доход. Той е подходящ за инвеститори, търсещи умерен ръст за своите вложения.

ДФ „Конкорд Фонд – 2 Акции“ има високорисков профил. В съответствие с инвестиционните цели на фонда до 98% от активите му са инвестирани в акции и дялове на български и чуждестранни емитенти. Фондът може да инвестира до 50% и в инструменти с фиксиран доход на български предприятия и ДЦК с оглед намаляване на риска от неблагоприятни промени на пазара на ценни книжа. До 10% от активите може да бъдат инвестирани и в деривативни инструменти като опции, фючърси, форуърд контракти, суапове и други, с цел хеджиране и постигане на по-висока доходност.

Основната цел на ДФ „Конкорд Фонд–6 Облигации“ е да осигури на своите инвеститори запазване на реалната стойност и нарастване на направените инвестиции във времето чрез реализиране в условията на нисък до умерен риск на капиталов и лихвен доход посредством инвестиции в дългови ценни книжа и финансови инструменти с фиксиран доход.

Основните цели на фондовете са постигане на: Сигурност – запазване и увеличаване на първоначалната стойност на направената инвестиция; Ликвидност – осигуряване на възможност на инвеститорите във Фонда по всяко време да разполагат със своята инвестиция; Доходност – постигане на ръст на стойността на инвестициите.

След какъв период можем да получим доход от инвестицията във фонда?

Доходността от инвестицията във фонд се натрупва в цената на дяловете му, т. е. разликата между цената, на която купувате дял от фонда и цената, на която продавате дял от фонда, представлява капиталовата печалба. Ако сте български граждани, съгласно законодателството, реализираната печалба не се облага с данък. Тя може да се получи по всяко време, като се подаде заявка за обратно изкупуване. Докато не направите обратно изкупуване, всяка положителна или отрицателна промяна в цената на дял е виртуална, тоест не е реализирана.

Бихте ли споделили каква е ликвидността на ОФП?

Ликвидността на ОФП е висока. Всеки инвеститор, след като избере своя фонд, сума и дата от месеца, автоматично инвестира всеки месец. По този начин се натрупва определена сума. В случай че инвеститорът има нужда от пари, той може частично или изцяло да „изтегли“ натрупаната до момента сума, като подаде заявка за обратно изкупуване. Това става бързо и лесно през платформата Concord Online. Поръчките за обратно изкупуване по закон се изпълняват в рамките на 10 работни дни, но на практика това се случва най-често в рамките на 2-3 работни дни след подаване на поръчката. Това прави продуктът високоликвиден.

Сред предимствата на ОФП е, че клиентът има възможност да прави малки по размер регулярни инвестиции. Каква е минималната сума за инвестиции, която може да се направи?

Размерът на периодичната инвестиция, която може да бъде направена в ОФП е по желание на клиента, но не може да бъде по-малка от 50 (петдесет) лева за месечна вноска. С избора си за регулярна инвестиция, инвеститорът фиксира точна дата от месеца. По този начин всеки месец на определената от инвеститора дата могат да бъдат закупени дялове от договорния фонд или фондове, за предварително договорената сума.

Ако трябва да изредите няколко основни характеристики на спестовните фондове в ОтЛИЧЕН Финансов План, какви биха били те?

  • Периодът за инвестиция е регулярен.
  • Има спестовен характер.
  • Капиталовата печалба не се облага с данъци.
  • Професионално управление.
  • Ниски разходи.
  • Висока ликвидност.
  • Гъвкавост.
  • Минимална сума за инвестиция – 50 лева.

Много от нашите читатели ще си зададат въпроса – сигурна ли е инвестицията в спестовен фонд. Какво бихте им отговорили?

Едно от големите предимства на ОФП е, че инвестициите се правят регулярно. Това означава, че инвеститорът не избира „тайминга“ или точния момент на инвестиране. По този начин вероятността от избор на неправилен момент на инвестиране се снижава. Същевременно инвеститорът е определил фиксирана сума, която да инвестира. В период на покачващи се пазари, за тази сума той придобива по-малко дялове на по-високата цена. В период на понижаващи се пазари, той придобива повече дялове на по-ниската цена. Така сумарно той има в портфейла си по-голям брой от „по-евтините“ дялове и по-малко от „по-скъпите“ дялове, тоест средно претеглената цена на инвестицията му с времето става по-ниска и потенциалът за доходност се увеличава. Същевременно не е необходимо инвеститорът да притежава голяма първоначална сума, продуктът му позволява да натрупа тази сума с времето. Въпреки това инвеститорите във финансови инструменти, включително в дялове на взаимни фондове, следва да имат предвид, че: стойността на финансовите инструменти, включително дяловете, както и доходът от тях могат да се понижат – печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер; инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция и предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите им такива.

Прочети още на: https://www.az-jenata.bg/a/8-svobodno-vreme/63313-nataliia-petrova/

Източник „Аз жената“

Прочети още на: https://www.az-jenata.bg/a/8-svobodno-vreme/63313-nataliia-petrova/