Дейността по управлението на взаимните фондове се подчинява на строго определени регулаторни правила. Надзорният орган в България е Комисията за финансов надзор, която следи за стриктното им изпълнение, прозрачността в управлението и равнопоставеността на инвеститорите.

Едно от предимствата на взаимните фондове е, че инвестирайки в тях, Вие спестявате време и правите пари – професионалисти със задълбочени познания и опит управляват Вашите свободни средства с цел постигане на оптимална възможна доходност. Друго важно предимство, това са данъчните облекчения – доходите от инвестициите в договорните фондове са освободени от данък, както за физически, така и за юридически лица, съгласно българското законодателство. Не на последно място по важност е и разпределението на активите – фондовете инвестират в голям брой акции, облигации и други финансови инструменти в различни сфери от икономиката и географски региони, което води до оптимизиране на риска.

Високата ликвидност на вложенията е съществена за всеки инвеститор – по всяко време можете да получи паричния еквивалент на закупените от вас дялове чрез така нареченото обратно изкупуване на дялове от фонда. Възможно е да постигнете по-висок процент на печалба в сравнение с друг вид спестявания и да запазите финансите си от инфлацията. С инвестиция в договорен фонд Вие имате сигурност от позицията на това, че закупените дялове са ваша собственост. Инвестицията в договорни фондове Ви дава възможност да осигурите средства за постигане на дългосрочните Ви цели.

Предимство е и прозрачността – ежедневно публикуваме информация за стойността на дяловете на договорните фондовете на уеб страницата на УД Конкорд Асет Мениджмънт АД https://concord-am.bg и www.baud.bg. По този начин Вие ежедневно и лесно получавате информация за стойността на инвестициите си. При нарастване на стойността на ценните книжа в портфейла на даден фонд, стойността на дяловете, които инвеститорите са купили, също нараства. В такъв случай, ако инвеститорът продаде дяловете си, той има реализира положителна доходност. Капиталовата печалба от взаимен фонд, която се изразява в разликата между цената на придобиване на дяловете и цената на продажба, не се облага с данък. Печалбата не е гарантирана, защото стойността на ценните книжа в портфейла може да се понижи.