Взаимните фондове се управляват от лицензирани управляващи дружества, с надзорен орган – Комисия за финансов надзор. Учредяването на всеки фонд, документите, поясняващи политиката му, инвестиционната стратегия и финансови условия, минават през одобрение от Комисията за финансов надзор.

Портфейлите на фондовете се управляват от професионални портфолио мениджъри, които инвестират средствата според одобрените правила от надзорния орган и на база на анализи. Също така портфолио мениджърите притежават лиценз за инвестиционни консултанти, издадени от Комисия за финансов надзор. Основното предимство при взаимните фондове е професионалното управление на портфейла. Портфолио мениджърите ежедневно следят движението на капиталовите пазари, управляват риска на портфейлите и ребалансират позициите във фонда.

Предимство при инвестирането в договорните фондове е също така и това, че в България реализираната печалба от инвестиция в договорен фонд не се облага с данък, както за физически, така и за юридически лица. Клиентите не са обвързани с определен период на държане и притежаваните от тях дялове могат да бъдат обект на обратно изкупуване от фонда, в който са инвестирали по всяко време.