Предназначени за различен тип инвеститори – физически лица, юридически лица и институционални инвеститори, като те могат да избират според  тяхната структура, диверсификация, различни инвестиционни хоризонти, секторен и географски обхват. От фондове с по-нисък риск, инвестиращи предимно в инструменти с фиксиран доход, балансирани – съчетаващи акции и облигации, до високорискови фондове, инвестиращи основно в дялови ценни книжа и деривативни инструменти.

Взаимните или договорни фондове представляват форма на колективно инвестиране, при която паричните средства на много на брой инвеститори се обединяват в едно цяло, за да се закупят различни финансови инструменти – акции, облигации, инструменти на паричния пазар и др.

Финансовите инструменти, които притежава един взаимен фонд, се наричат портфейл. Портфейлът на фонда може да бъде разпределен различни класове активи спрямо техния сектор, географска принадлежност, валутна деноминация. Спрямо инвестиционната си политика, фондът може да инвестира и само в една страна или регион, или група пазари – България, Централна и Източна Европа, САЩ, Развиващи се пазари.

Всеки фонд има определен рисков профил, в зависимост от стратегията си за инвестиране:

  • консервативен (нискорисков) – инвестира предимно в инструменти на паричния пазар, депозити, облигации, държавни ценни книжа и др.;
  • балансиран – инвестира освен в посочените активи и в акции и други дялови или деривативни инструменти с по-висок риск;
  • агресивен (високорисков) – инвестира предимно в акции и в други високодоходни, но и по-рискови ценни книжа.

Инвеститорът е човек, който влага свободните си пари с цел печалба. Той мисли за своето бъдеще и за това на близките си. Вслушва се в завета на родителите си, търси начин да спестява част от доходите си и да ги увеличава. За да бъде успешен, той разпределя средствата си в различни финансови инструменти и така диверсифицира риска.

Повече информация за фондовете на Конкорд можете да намерите в презентацията.