Родителите винаги мислят най-доброто за своите деца. Хубаво е да си припомним мъдростта: „За да пожънеш трябва да посееш“. Добре би било човек да заделя по нещо настрани от заплатата си.

Всеки мечтае да има собствен дом, семейство, да може да обикаля света, да си купи ново бижу. Когато инвестират, хората имат нужда да знаят какво се случва с парите им, да има прозрачност при разпределението на активите, както и за инвестициите им да се грижат професионалисти. Инвеститорите искат да могат да реализират атрактивна печалба, при  минимални разходи и ниски такси. Да имат достъп до парите си, когато им потрябват и да могат да ги ползват по всяко време. Важно е да могат да избират къде, в какво и колко да инвестират, да започнат да инвестират с малки суми, за да разберат как работи, а след това да продължат с по-големи суми. Хората са чували за взаимните фондове, но не всички разбират какво представляват. Взаимните фондове или колективни инвестиционни схеми (КИС) представляват форма на колективно инвестиране, при която много на брой инвеститори влагат свободните си средства в един общ портфейл на фонда. Съвкупността от ценните книжа, които притежава взаимният фонд, се нарича портфейл. Всеки може да инвестира във взаимен фонд, като за целта закупува дялове от него. Цените на 1 дял във всеки фонд се изчисляват според правилата на съответния фонд и се публикуват на сайта на управляващото дружество. Взаимните фондове се управляват от лицензирани управляващи дружества, с надзорен орган – Комисия за финансов надзор. Учредяването на всеки фонд е в резултат от одобрение от Комисията за финансов надзор на документите, поясняващи политиката му, инвестиционната стратегия и финансови условия. Портфейлите на фондовете се управляват от професионални портфолио мениджъри, които инвестират средствата според одобрените правила от надзорния орган и на база на анализи. Също така портфолио мениджърите са с лиценз за инвестиционни консултанти от Комисията за финансов надзор.

Взаимните фондове носят сигурност – когато инвестираш, рискът е разпределен между различни активи в портфейла и те се управляват прозрачно.

Носят спокойствие – парите се управляват от професионалисти – лицензирани инвестиционни консултанти и не е необходимо инвеститорите да бъдат постоянно ангажирани със следенето на капиталовите пазари.

Доходност – Клиентът има възможност да реализира атрактивна доходност. Таксите за управление са ниски и се разпределят между всички инвеститори във фонда, а реализираната печалба не се облага с данък.

Ежедневна ликвидност – Клиентът може да изтегли вложенията си по всяко време, без да загуби натрупаната доходност.

Има избор – съобразно рисковия си профил, клиентът може да избере подходящ за него фонд.

Взаимните фондове носят всичко, от което клиентите имат нужда, когато инвестират в бъдещето си.