Взаимните фондове предлагат ежедневно дяловете си за продажба и ги изкупуват обратно като по този начин осигуряват непрекъсната ликвидност за инвеститорите. Повечето взаимни фондове в България са от отворен тип, което означава че предлагат на инвеститорите ежедневно записване и обратно изкупуване на дяловете си. Те са задължени при поръчка за записване да изпълнят в максимален срок от 7 календарни дни. При подаване на поръчка за обратно изкупуване договорните фондове се задължават да изплатят стойността на инвеститорите в рамките на 10 календарни дни.

Стойността на активите на договорния фонд е пряко свързана с ефективното функциониране на местния капиталов пазар, наличието на достатъчна ликвидност, която да дава възможност за най-коректно оценяване на стойността на активите на фонда, прозрачност в дейността на емитентите и защита на правата на миноритарните акционери. При ниска ликвидност на търговията на капиталовия пазар котировките на ценните книжа са по-чувствителни от промените на пазарните условия, което определя по-висок риск при инвестирането на средства на фонда на пазари с по-ниска ликвидност. Високото тегло на активите в портфейла на фонда, които се търгуват на нисколиквидни пазари, може да доведе и до значителни краткосрочни колебания в нетната стойност на активите на фонда и съответно нетната стойност на един дял. За намаляване на този риск Управляващото дружество се стреми да инвестира в ценни книжа с добра степен на ликвидност с цел осигуряване на бърз „изход” от направената инвестиция и лесно реализиране на натрупаната доходност.

При влагането на парични средства в договорен фонд, инвеститорите разполагат с парите си по всяко време. Всеки инвеститор има право и може да продаде дяловете си (да направи обратно изкупуване на притежаваните от него дялове) изцяло или частично по всяко време. По този начин той ще получи средствата си, както и натрупаната доходност до момента в рамките на няколко работни дни след подаване на поръчката. Обратното изкупуване на част от притежаваните дялове дава възможност на инвеститорите да управляват паричните си потоци.

Обратното изкупуване се извършва по нетна стойност на активите на дял, намалена с разходите за обратно изкупуване, в случай, че са предвидени такива. Дяловете във взаимен фонд са делими до четвърти знак след десетичната запетая, което означава, че поръчките на инвеститорите могат да бъдат изпълнявани до точно определена сума. Това ги прави достъпни за инвестиция дори с малки суми, а доходността, която се предоставя, е значително по-висока от тази на традиционните форми на спестяване.