Ежедневна ликвидност

Инвестициите във взаимни фондове са изключително ликвидни. Повечето взаимни фондове в България са от отворен тип, което означава че предлагат на инвеститорите ежедневно записване и обратно изкупуване на дяловете си. Те са задължени при поръчка за записване да изпълнят...

Доходност при взаимните фондове

Изборът на взаимен фонд се оказва една от най-трудните задачи пред всеки инвеститор. Най-напред той трябва да е наясно с това какъв риск е готов да поеме, тъй като по-висок риск освен че означава по-висока очаквана доходност, може да доведе и до загуба на част от...

Спокойствие – Предимства и Ползи на Взаимните фондове

Взаимните фондове се управляват от лицензирани управляващи дружества, с надзорен орган – Комисия за финансов надзор. Учредяването на всеки фонд, документите, поясняващи политиката му, инвестиционната стратегия и финансови условия, минават през одобрение от...

Сигурност – Предимства и Ползи на Взаимните фондове

Дейността по управлението на взаимните фондове се подчинява на строго определени регулаторни правила. Надзорният орган в България е Комисията за финансов надзор, която следи за стриктното им изпълнение, прозрачността в управлението и равнопоставеността на...

Защо да инвестирам във взаимните фондове?

Родителите винаги мислят най-доброто за своите деца. Хубаво е да си припомним мъдростта: „За да пожънеш трябва да посееш“. Добре би било човек да заделя по нещо настрани от заплатата си. Всеки мечтае да има собствен дом, семейство, да може да обикаля света, да си купи...

Взаимни фондове – Как работят?

През 1991 г. капиталовият пазар в България възобновява своето съществуване след въвеждане на новия Търговски закон, а няколко години по-късно и на Закона за публично предлагане на ценни книжа. Това дава предпоставки за възникването и развитието на взаимни фондове,...